Skip to content

Företagsutbildningar inom elfordon & batteriteknik

Vi befinner oss mitt i en spännande förändringsprocess

Alla som arbetar i fordonsin­du­strin berörs av rådande föränd­rings­process där fossil­drivna fordon ska ersättas av el- och hybrid­fordon. Men har ert företag och medarbetare rätt kompetens för att hänga med i detta paradigm­skifte? Vi vet att det krävs insatser hos många och just därför har vi tagit fram ett helt unikt program som vi valt att kalla Electromobility.

El i centrum på Electro­mo­bility Center

År 2025 ska samtliga Volvo Cars bilmodeller vara el- eller hybrid­fordon. För att bidra till det målet har vi tagit fram ett omfattande utbild­nings­paket för medarbetare som arbetar med elekt­ri­fi­erade fordon. Vi har dessutom dedikerat lokaler på vårt lärcenter i Torslanda till elhybrid­ut­bild­ningar – vårt Electro­mo­bility Center.

Under Covid-19 erbjuder vi även praktiska utbildningar som elsäkerhet och elfor­donskunskap på distans i syfte att minska smitt­sprid­ningen. Kontakta Viktor Gustavsson för en dialog om hur vi kan anpassa våra utbildningar efter den rådande situationen och ditt utbildningsbehov.

Ett unikt program

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi fem kurser som täcker allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle till kunskap om olika batte­ri­system, kraftkällor och trans­mission. Kurserna bygger delvis på varandra och vi rekom­men­derar därför att du genomgår de två första innan du väljer någon av de tre sista kurserna. Electro­mo­bility-programmet kan också med fördel kombineras med någon av våra utbildningar i elsäkerhet och HRL

  1. Hållbara trans­port­system
  2. Batte­ri­system översikt
  3. Batte­ri­system litium-jon
  4. Laddning och elnät 
  5. Elmaskiner och transmission 

Electro­mo­bility Reference Library

Ta del av artiklar och publi­ka­tioner i ämnet i vårt referens­bib­liotek. Har du tips på innehåll, komtakta Fredrik Hannerz.

Direkt till biblioteket

Vi skräddarsyr även kurser

Tillsammans med ert företag kan vi skräddarsy kurser anpassade efter just ert behov av kompetens för elekt­ri­fi­erade fordon.

I samverkan med Volvo Cars

Electro­mo­bility-programmets kurser är framtagna i nära samverkan med Volvo Cars för att verkligen matcha industrins kompetensbehov. 

Lyckad pilot­ut­bildning

Våren 2019 deltog 144 ingenjörer och tekniker på R&D, Volvo Cars, i en pilot­ut­bildning i Electro­mo­bility och gensvaret från kursdel­ta­garna var mycket positivt. Sedan dess har flera hundra deltagit i utbildningen.

← Tillbaka till alla utbildningsområden

Electromobility
Hittills har vi utbildat
900
personer inom Electromobility