Skip to content

Nya utgåvan av Elinstal­la­tions­reg­lerna SS 436 40 00 utg. 2 innehåller en del nyheter och föränd­ringar. Det har också tillkommit helt nya delar som t ex kontroll före drift­tagning, och kapitel 444, som handlar om åtgärder för elektro­mag­netisk påverkan. Kraven på användning av jordfels­brytare har också utökats, dessutom har kraven på poten­ti­al­ut­jämning förändrats.

Utbild­ningens innehåll

Då det skett många föränd­ringar under de senaste åren, bör de som underhåller, utför nyinstal­la­tioner eller komplet­te­rande instal­la­tioner känna till det nya regelverket. Det är viktigt att alla nya och komplet­te­rande instal­la­tioner utförs så att elsäker­heten inte försämras i den befintliga instal­la­tionen, och att nyinstal­lerade elanlägg­ningar följer gällande stark­ströms­fö­re­skrifter och gällande Svensk standard. 

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till alla som planerar, projekterar, kontrol­lerar, underhåller eller utför nya elinstal­la­tioner eller gör komplet­te­rande montage.

Utbild­ningsmål

Kunna använda den nya standarden och veta kraven på instal­la­tioner och materiel i olika miljöer.

Förkun­skaper

Erfarenhet av arbete i elanläggningar.

Omfattning

16 timmar

Intresseanmälan: Elinstallationsreglerna