Skip to content

Elsäkerhet vid arbete med fasta instal­la­tioner omfattas av lagar, förord­ningar, föreskrifter samt svenska standarder som är aktuella för elektriska anlägg­ningar och/​eller elektriska anordningar. Alla som i sitt arbete kommer i närheten av dessa behöver ha kunskap och förståelse om myndig­hets­kraven, samt de faror som kan vara förknippade med arbete eller skötsel av dessa.


Utbild­ningens innehåll

Utbild­ningen ger dig de kunskaper som du behöver för att uppfylla myndig­he­ternas krav för det arbete som utförs på eller nära elektriska stark­ströms­an­lägg­ningar. Systematisk genomgång av Elsäker­hets­verkets föreskrifter med tillhörande råd i ELSÄK-FS 2006:1, elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Dessutom går vi igenom valda delar ur Svensk Standard SS-EN 50 110 – 1:2004.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som behöver information och kunskap om de krav som stark­ströms­fö­re­skrif­terna ställer på säker skötsel, och ansvar vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

Utbild­ningsmål

Den personal som sköter och underhåller elektriska stark­ströms­an­lägg­ningar skall få den kunskap om de faror som kan vara förknippade med skötsel och underhåll. Dessutom skall du som kursdel­tagare kunna förstå de föreskrifter och standarder som är aktuella för dessa.

Förkun­skaper

Erfarenhet av arbete i elanläggningar.

Omfattning

8 timmar

Intresseanmälan: Elsäkerhet vid arbete med fasta installationer