Skip to content

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. I framtidens fordon krävs nya tekniker för kraft­för­sörjning och kraftom­vandling, men också för laddning och laddin­fra­struktur – det som ibland kallas V2G, Vehicle to Grid.


Kursens omfattning

16 timmar

Antal kursdeltagare

Max 16 st

För medarbetare som nyligen börjat arbeta med EV-laddsystem, kraft­för­sörjning och kraftom­vandling för elekt­ri­fi­erade fordon

Den här kursen vänder sig till medarbetare som nyligen börjat arbeta med EV-laddsystem, kraft­för­sörjning och kraftom­vandling för elekt­ri­fi­erade fordon.

Man kan vara tekniker, mekaniker, konstruktör eller kanske konsult inom fordonsin­du­strin och syftet med utbild­ningen är att ge kursdel­ta­garna kunskap om laddstan­darder och system för kraftö­ver­föring som förbe­re­delse för vidare arbete och studier inom området. 

Föreläs­ningar varvas med labora­tioner som illustrerar olika metoder för laddning.


Kursmoment

  • Elpro­duktion, trans­mission, distri­bution — styrning och kontroll
  • Laddstan­darder, laddning, laddtider, laddin­fra­struktur i samhället
  • Hur elbilar påverkar och påverkas av elnätet
  • Funktion och system för laddning, kraft­för­sörjning och kraftomvandling
  • Komponenter: OBC, laddbox, laddkabel, induktiv laddare, DCDC
  • Vehicle to Grid (V2G), Smart charging, Plug & Charge
  • System­sä­kerhet och security
  • Testning och interoperability/​conformance
  • Diagnos och felsökning
  • Kylning

Förkun­skaper

För att tillgo­dogöra sig utbild­ningen är det viktigt att kursdel­tagren har grund­läg­gande kännedom om kemi och elektronik. Det är också positivt om man har tagit del av de andra delkurserna i programmet Electro­mo­bility, främst Batte­ri­system översikt och Awareness Electromobility.

Intresseanmälan: Laddning och elnät