Skip to content

Vill du bli bättre på att samla in och analysera data i en process? Denna utbildning passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Industriella processer & dataanalys 30 YH-poäng ger dig verktygen som krävs för att samla in data i en process och hur du använder den för att få ett fungerande flöde. Du lär dig även hur en organisation eller ett industriföretag får konkurrensfördelar genom ett holistiskt och effektivt processtänkande. Vidare ger utbildningen dig kunskap om verktyg för att kunna analysera och förbättra flöden.


Omfattning

30 YH-poäng

Antal deltagare

20 stycken

Plats

Flexibelt

Start

Löpande

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • olika produk­tions­fi­lo­sofier såsom Lean
 • hur en kultur för lärande är kopplat till förbättringsarbetet
 • olika verktygför att analysera en process
 • kvali­tets­verktyg och metoder för att angripa kvalitetsbrister
 • statistiska verktyg för att visualisera och tolka data
 • mätning och mätsystem av olika processer
 • flaskhalsar i ett produktionssystem

Färdigheter att:

 • tillämpa ständiga förbättringar
 • tillämpa processkart­läggning och proces­sa­nalys i ett produktionssystem
 • beskriva och tillämpa kapabilitet för maskin och process.
 • simulera en produktionsprocess
 • identifiera och kvantifiera kvali­tets­av­vi­kelser samt kunna använda och tillämpa olika kvali­tets­verktyg för problem­lösning och orsak­sa­nalys för förbätt­ringar av kvalitetsbrister.
 • analysera och katego­risera fakta
 • välja rätt statistiskt verktyg för att katego­risera variabel och attribut-data
 • målstyra en process

Kompetens att:

 • ta fram, analysera, visualisera och använda data som grund för analys av en process
 • kunna argumentera för och föreslå förbätt­ringar i processen
 • upptäcka vart i processen som en förbättring får bäst genomslagskraft

Utbild­ningens upplägg

Stort fokus läggs på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case i att tillämpa kvali­tets­verktyg, produk­tions­si­mu­lering, metoder, processkart­läggning, orsak­sa­nalys och problemlösning.

Utbild­ningen kan bedrivas på distans i en flexibel takt efter behov, exempelvis under 12 veckor på halvfart.

Målgrupp

Denna utbildning passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Betyg i matematik 2 
 • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Kursintyg

Indust­riella processer och dataanalys är en kurs inom yrkes­högskolan och klarar du utbild­ningen får du 30 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg