Skip to content

Lärande för framtidens industri

Innehållet i våra utbildningar är så klart viktigt. Men nästan lika viktig är formen, dvs hur vi paketerar och levererar våra utbildningar. Vi är experter på lärande — merparten av våra utbildare är utbildade lärare och har praktisk erfarenhet av industrin, det gör oss unika.

Vi vill dela med oss av våra erfaren­heter av 25 år av utbildningar i samverkan med närings­livet och ge dig några tips på hur du kan få ut mer av dina satsningar på kompe­tens­för­sörjning genom att anpassa pedagogik och format efter målgruppens behov.

Före-under-efter; så förankrar du lärandet i din organisation

Som utbild­nings­an­ordnare är vi stolta över våra fina utbildningar, men sanningen är att de bara är en av många viktiga pusselbitar i din organi­sa­tions lärande. Vad du och dina medarbetare gör före och efter utbild­ningen är minst lika viktigt, ja kanske viktigare, än det som händer under utbild­ningen hos oss på vårt lärcenter! 

Att lära tillsammans på arbetsplatsen

Var ska du använda dina nya kompetenser? Det är så klart på din arbetsplats tillsammans med dina kollegor – inte i skolbänken! Därför vill vi slå ett slag för vad vi kallar kollegialt lärande på arbets­platsen. Det finns starkt stöd i den pedagogiska forskningen för att lärande uppstår i ett sammanhang – tex arbets­platsen — och i ett samspel med andra – tex jobbarkompisarna. 

Och det är ju egentligen ganska självklart! Tänk på när du var ny på jobbet, vad mycket du lärde dig av jobbar­kom­pi­sarna bara genom att iaktta hur de utförde sina arbets­upp­gifter. Det här sättet att lära kan vi tillämpa även på fortbildning och up-skill av erfarna medarbetare. 

Därför har många av våra lite längre utbildningar ett upplägg som baseras på uppgifter som du får med dig hem till din arbetsplats för att utföra där tillsammans med dina kollegor. Men vi vill också tipsa om att kollegialt lärande är ett utmärkt sätt att få ut mer av dina online-utbildningar on demand”. Att plugga själv kan vara tufft och statistik visar att många tyvärr inte fullföljer tyvärr sina online-kurser. Genom att flera kollegor som läser samma online-kurs skapar en läran­de­ge­menskap kan ni både stötta och hjälpa varandra med motivation och studi­e­di­sciplin och få en större effekt av lärandet genom att diskutera, göra övningar tillsammans och ställa frågan hur skulle detta funka på vår arbetsplats?” – helt enkelt lära av varandra! 

Teori + praktik = ny kompetens

Den som inte pluggat på länge och ser tillbaka på sin skoltid, kanske tänker på den i termer av en lärare bakom katedern, som delar med sig av sin kunskap till eleverna i skolbän­karna; en sorts envägs­kom­mu­ni­kation. Och så fungerade nog skolan ofta förr. Men sån är inte vår syn på kunskap och lärande på Göteborgs Tekniska College idag. Vi tror att lärande är en tvåvägs­kom­mu­ni­kation där utbildare och kursdel­tagare båda är aktiva i att konstruera ny kunskap tillsammans. Och det finns mycket forskning som stöder vår syn på lärande! Aktivt lärande skapar större engagemang och motivation och gör det enklare att komma ihåg det du lärt dig, säger forskarna. 

Ett enkelt sätt att skapa ett aktivt lärande är att ha många praktiska moment i utbild­ningarna. Om du får kombinera teori, tex i form av en föreläsning, med praktiska övningar i en labbsal, eller ändå hellre på den egna arbets­platsen där du sen ska tillämpa de nya kunskaperna, kommer du att utveckla din nya kompetens mer effektivt. Teori + praktik = ny kompetens, säger vi och vårt löfte till dig som går en utbildning hos oss är att du alltid ska få båda delarna när du kommer till vårt college. 

Asynkront lärande on demand” – MOOC om Industriell digitalisering

MOOC står för Massive Open Online Courses. De första MOOC:arna lanserades av Massachu­setts Institute of Technology i början på 2000-talet och var en sorts revolution inom lärandet. Plötsligt kunde vem som helst få möjlighet att lära sig vad som helst när som helst – helt utan kostnad! Och det är klart att vi på Göteborgs Tekniska College gillar det. Faktiskt så mycket att vi har skapat en egen MOOC, eller en Öppen Digital Lärresurs, som det egentligen heter på svenska. 

Tillsammans med Vinnova och några av Sveriges största industri­fö­retag skapade vi 2020 en MOOC kallad Intro­duktion till Industriell digita­li­sering. Med den vill vi möjliggöra för alla medarbetare i industrin att lära sig om industriell digita­li­sering när de vill och var det vill. För det är ju det som är det fina med MOOC:ar; de är asynkrona dvs oberoende av tid, så du kan gå kurserna när du vill. Ibland kallas detta också för lärande on demand”, eftersom du kan beställa den kurs du vill när du vill efter eget behov. Vi har fler on demand-kurser i vår portfölj.

Vi fortsätter att utforska lärande på arbetsplatsen…

Vi på Göteborgs Tekniska College är som sagt experter på lärande. Men vi vill hela tiden utvecklas och lära mer för att kunna erbjuda våra partner­fö­retag de bästa kompe­tens­ut­veck­lings­ak­ti­vi­te­terna. Därför deltar vi regelbunden i olika projekt som fokuserar just på att utforska lärande för framtidens industri.

  • Fit for 4.0 (Om hur vi kan konstruera lärande på ett sätt som bidrar till att utvecklas mjuka kompetenser för framtidens digita­li­serade industri)
  • Digital Pedagogik och Kompe­tens­ut­veckling för Industrin (Om hur vi kan skapa riktigt bra förut­sätt­ningar för online-utbildningar på industriarbetsplatser)
  • edig (edig står för e‑learning, digita­li­sering, industri och global samverkan. I edig utforskar vi hur industrin och utbild­nings­an­ordnare kan dela kunskap och erfaren­heter för lärande om framtidens industri på kunskaps­platt­formen edig. Genom edig kan du lära av hur olika industri­fö­retag har arbetat med tex
  • RISE Partnerskap — Digita­li­sering och lärande — genom det här partner­skapet skapas ett sammanhang där huvudmän och ansvariga inom utbild­nings­sektorn utvecklar ny kunskap, testar produkter, processer och system och får tillgång till omvärldsa­nalys, medverkan i forskning och samverkan med experter. Partner­skapet utgör ett växande kompe­tens­nätverk som påskyndar och bidrar till utvecklingen.