Skip to content

Denna utbildning vänder sig till dig som vill få en helhetssyn och grund­läg­gande kunskap om vad Lean Production mind-set och hur man involverar medar­be­tarna och inspirerar i Lean-andan. Kursens grund­be­grepp utgår från Lean som filosofi för verksamhetsutveckling.Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig vänder sig till företagets ledning, chefer på olika organi­sa­tions­nivåer, ledare och coacher. 

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge en helhetssyn, en bred insikt i Lean-filosofin och förståelse om vilken potential till förbättring finns genom att arbeta med Lean. Andra mål är att lyfta upp vikten av en genomtänkt föränd­rings­strategi både på strategisk liksom operativ nivå inom organisationen.

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • De fem Lean-principerna
  • Lean Ledarskap
  • Lean som företagskultur
  • Lärande organi­sa­tioner

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

12 stycken

Intresseanmälan: Lean Production för verksamhetsledare