Skip to content

Roadmap för hållbar produktion är ett coaching-program vi har tagit fram för att kunna stötta dig och ditt företag i ert hållbar­hets­arbete genom att skapa en roadmap. Under cirka fyra till fem veckor arbetar vi tillsammans med er, inled­ningsvis med workshop och nuläge­sa­nalys som sedan följs av imple­men­tering, genom­fö­rande samt uppföljning.


Coaching

6 timmar

Roadmap

4-5 veckor för framtagande av roadmap

Plats

På ditt företag

Pris

På förfrågan

7 steg mot hållbarhet

Framta­gandet av ert företags Roadmap för hållbar produktion sker i sju steg och Göteborgs Tekniska College coachar er genom hela processen. 

 1. Workshop. Vad är hållbar utveckling? 
  Första steget innebär en workshop där anställda får vara med och lära sig om hållbarhet och inspireras av hur andra företag arbetar med hållbarhet. En hållbar­hets­tavla sätts upp på arbets­platsen för att synliggöra arbetet och involvera fler.
 2. Nuläge­sa­nalys
  Ett verktyg som består av tre formulär som företaget fyller igenom att besvara frågor kring ert hållbar­hets­arbete idag. Frågorna är uppdelade i olika kategorier och efter ifyllt formulär ges ett betyg per kategori. 
 3. Väsent­lig­hets­matris
  I detta steg används resultatet från nuläge­sa­na­lysen tillsammans med anställdas intressen. Det är lättare att skapa förändring om det finns ett engagemang hos de anställda, så ett tips är att börja med de områden där det finns intresse.
 4. Målsättning
  I detta steg skapas 3 – 5 mål i enlighet med SMART- modellen. Genom att specificera och tidsätta målet är sanno­lik­heten att de uppnås större.
 5. Imple­men­tering
  Här informeras de anställda om de nya målen och eventuella rutiner som gäller hädanefter.
 6. Genom­fö­rande
  Samtliga anställda samarbetar för att uppnå målen.
 7. Uppföljning
  Viktigast av allt är att följa upp och utvärdera; Vad gick bra? Vad kan göras bättre? I detta steg finns en mall som är enkel att fylla i och gå tillbaka till. 

Upplägg

Coaching-programmet genomförs med fördel under cirka en månad och inleds med workshop samt nuläge­sa­nalys och avslutas med imple­men­tering, genom­fö­rande samt uppföljning. Som ledare är du central i utform­ningen av roadmapen, men vi rekom­men­derar att alla medarbetare inkluderas i hållbarhetsarbetet.

Lejonet och Björnen har stakat ut vägen mot hållbar produktion

Våren 2022 deltog företaget Lejonet och Björnen i en pilot av vårt coaching-program för roadmap för hållbar produktion. De anställda var med och fick diskutera hållbarhet kopplat till företaget och deras egna värderingar och intressen. Sedan sattes det upp en hållbarhets tavla som alla på företaget har tillgång till för att komma med förslag. Ett förslag från en anställd var att använda automatiska skjutdörrar till frysrummet för att hälla kylan inne. På tavlan går det att se alla förslag samt följa statusen på dem och vilka mål som Lejonet och Björnen arbetar mot idag. 

Fler företag måste jobba med FN:s globala mål

2015 tog FN fram 17 globala hållbar­hetsmål som skall uppnås innan 2030. Trots detta är det idag många företag som inte har någon tydlig strategi för att nå sina hållbar­hetsmål. Av 15 SME-företag som djupin­ter­vjuats i ett exjobb på Chalmers (2022) hade endast tre av dem hållbar­hetsmål och en hållbar­hets­strategi som de följer.

Vad är hållbarhet?

Det finns tre hållbar­hets­di­men­sioner och de flesta är mest bekanta med den ekologiska. Dimen­sio­nerna hänger ihop och det är viktigt att arbeta med samtliga dimensioner parallellt:


Ekologisk
 — Miljön och hur vi tar hand om naturen (farligt avfall, utsläpp, skövling av skogar)

Ekonomisk
– Pengar och utveckling (Cirkulär ekonomi, ekonomisk tillväxt)

Social
 — Människors behandling och möjligheter (jämställdhet, jämlikhet, respekt, rättvisa löner)

Vår roadmap fokuserar på samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling.

Kontakta oss för mer information

Foto av Matilda Hurtig
Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Roadmap för hållbar produktion