Skip to content

Denna utbildning omfattar grunderna inom under­hålls­teknik och ger en förståelse för begrepp så som förebyg­gande underhåll, TPM, under­hållse­konomi och de vanligaste nyckeltalen inom drift­sä­kerhet. Utbild­ningen omfattar 3 dagar och bygger till största delen på teoretiska case och till viss del på praktiska tillämp­ningar.


Omfattning

24 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som vill få en grund­läg­gande förståelse för begreppen inom underhåll och drift­sä­kerhet. Kursen vänder sig både till personer som arbetar direkt med underhåll och drift­sä­kerhet eller personer som kommer i kontakt med det på något sätt.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig en helhets­för­ståelse för under­hållets betydelse för totale­ko­nomin samt en inblick i olika metoder för att höja driftsäkerheten.

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • AU
  • FU
  • Opera­törs­un­derhåll
  • Tillstånds­kon­troll
  • TPM
  • VDM
  • Planering och styrning av underhåll
  • Under­hålls­system
  • Nyckeltal

Intresseanmälan: Underhåll & driftsäkerhet grund