Skip to content

Denna utbildning vänder sig till dig som vill få en helhetssyn av din organi­sation, material- och informationsflöde. 


Praktiskt upplagt träningsprogram

Analys och design av värdeflöden är viktigt och användbart verktyg i effek­ti­vi­sering av flöden och kan leda till minskade ledtider och ökad produk­ti­vitet. Vi erbjuder ett praktiskt upplagt tränings­program som genomförs i din organi­sation. Efter teoretiska moment stödjer våra lärare/​coacher er i värde­flö­des­kart­läggning, analys och konkreta åtgärdsprogram. 

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som produk­tions­tek­niker, produk­tions­ledare och personal inom tillverkningsindustrin.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig en helhetssyn och en grund­läg­gande kunskap i värdeflödes metodik samt Identifiera källor till slöseri. 

Förkun­skaper

Grund­läg­gande Lean-kunskaper.

Innehåll

  • Värde­flö­des­kart­läggning, nuläge
  • Mätningar och identi­fi­ering av problemområde
  • Design av värdeflöde, framtida läge
  • Förbätt­rings­förslag

Omfattning

2 – 5 dagar, även kvällstid

Antal deltagare

8 stycken

Intresseanmälan: Värdeflödesanalys