Skip to content

Företag som har ett framgångsrikt mångfalds- och inklu­de­rings­arbete stärker sin konkur­rens­kraft och kan skapa bättre innova­tioner. Nu har du chansen att delta på en spännande workshop där du genom ett upplägg som blandar föreläsning, diskussion och övningar får lära dig mer om ämnet.


Tid

4 timmar

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Plats

Online, hos oss eller hos er

Pris

På förfrågan

En workshop i tre steg

Workshopen genomföras antingen fysiskt på plats hos oss eller hos er men den kan också genomföras på en interaktiv digital plattform som skapar ett upple­vel­se­ba­serat lärande likt det ni får under en fysisk workshop. 

Workshopen består av tre delar: 

  • Hur ser situationen ut i vårt samhälle idag och vad är din roll i det hela? 
  • Lär dig verktyg som hjälper dig att hantera situationer som kan uppstå 
  • Skapa en personlig handlingsplan

Målgrupp

Workshopen vänder sig till personer som vill lära sig mer om och bli bättre på mångfald och inkludering. Vi kommer att diskutera frågor som är viktiga både för dig som medarbetare och samhälls­med­borgare. Inga speciella förkun­skaper krävs. 

Fler företag måste jobba med FN:s globala mål

2015 tog FN fram 17 globala hållbar­hetsmål som skall uppnås innan 2030. Trots detta är det idag många företag som inte har någon tydlig strategi för att nå sina hållbar­hetsmål. Av 15 SME-företag som djupin­ter­vjuats i ett exjobb på Chalmers (2022) hade endast tre av dem hållbar­hetsmål och en hållbar­hets­strategi som de följer.

Vad är social hållbarhet på arbetsplatsen?

Definition av Social hållbarhet innebär att bygga ett samhälle där människors grund­läg­gande behov tillgodoses, när det gäller till exempel hälsa, trygghet och demokrati (NE). Idag är det många företag som har förstått vikten av ekologisk hållbarhet för konkur­rens­kraft och ekonomisk hållbarhet; det kan handla om resurs­ut­nytt­jande, energi­ef­fek­ti­vi­sering eller andra åtgärder som både bidrar till ekonomisk lönsamhet och minskar företagets klimatav­tryck. Medar­be­tarna är företagets viktigaste kapital och social hållbarhet kan på samma sätt som ekologisk bidra till att öka företagets konkur­rens­kraft. Men vad social hållbarhet på arbets­platsen innebär och vilka aktiviteter som kan öka hållbar­heten är inte alltid så enkelt att ringa in.

Vi menar att social hållbarhet på arbets­platsen bör innefatta både de nuvarande medar­be­tarna och morgon­dagens medarbetare. Företag som tar hand om sin befintliga personal och arbetar för att höja nivån på både den fysiska arbets­miljön (tex. ergonomi eller buller) och den psykosocial arbets­miljön (tex. kultur och medbe­stäm­mande) blir en attraktiv arbets­givare där alla medarbetare oavsett fysiska eller mentala förut­sätt­ningar trivs och mår bra och bidrar.

Särskilt i dessa tider av kompe­tens­brist är det även viktigt att tänka längre och fundera över hur företaget kan bli attraktivt också för kommande medarbetare. Därför kan social hållbarhet på arbets­platsen även innebära att medverka i aktiviteter som stärker rekry­te­rings­grunden inför framtiden. Det kan handla om att ta emot prakti­kanter från yrkes­utbildningar eller att engagera sig i lokal­sam­hället – här kan du var med och skapa framtidens medarbetare!

Göteborgs Tekniska College och social hållbarhet

På Göteborgs Tekniska College utforskar och utvecklar världen omkring oss. Därför arbetar vi aktivt med social hållbarhet, inte bara på hemmaplan utan också i för ett hållbart samhället och omvärld. Vill du veta mer om vårt sociala hållbar­hets­arbete och ur du kan bidra? 

Kontakta Magnus Hildström!

Som en del av Production for Future

Production for Future är ett icke vinst­dri­vande projekt där vi skapar och sprider kunskap kring hållbarhet, mångfald och teknik. 

Läs mer om projektet

Kontakta oss för mer information

Foto av Matilda Hurtig
Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Social hållbarhet genom mångfald och inkludering