Skip to content

Vi är ett ackre­di­terat testcenter

På uppdrag av Göteborgs­re­gionen är Göteborgs Tekniska College ett ackre­di­terat testcenter för fordon­sva­li­dering. Vår validering grundar sig på Trans­port­fö­re­tagens modell och leds av en utbildad yrkes­be­dömare som prövar dina kunskaper och färdigheter inom flera ämnes­om­råden inom fordonsteknik. 

Både teoretiskt och praktiskt prov

Den första delen är ett teoretiskt prov som består av frågor med svars­al­ter­nativ. Den andra delen är ett praktiskt prov med ett antal arbets­moment som ska genomföras. 

Värdefullt intyg

Du får ett kvali­fi­ka­tions­bevis eller ett valide­rings­intyg efter avslutad validering. Vi ger också förslag på vad du behöver komplettera för att klara yrkesrollen fullt ut.

Strategisk kompe­tens­för­sörjning

Validering är ett bra sätt för branschens företag att på lång sikt arbeta strategiskt med sin kompe­tens­för­sörjning och samtidigt säkerställa att kompetensen stannar i branschen. Målgruppen för valide­rings­in­satser är personbils- och tungme­ka­niker inom fordonsteknik.

Mer information

Läs mer valide­rings­mo­dellen på Trans­port­fö­re­tagens hemsida. 

www.transportföretagen.se

Kontakta oss för mer information

Foto av Magnus Hildström
Foto av Anita Larsson