Skip to content

HELFART/DISTANS. Arbetar du som fordons­tek­niker och hanterar mobila högvolts­system på jobbet? Utbild­ningen Charging El- och hybrid­fordon ger dig bredd inom bland annat elekt­ri­fi­erade drivnings­lös­ningar, standarder, fördjupade kunskaper inom energi­om­vandling i fordon samt viktiga aspekter som är avgörande för effektiv och kvalitativ diagnos och felsökning.


Antal YH-poäng

25

Antal platser

20

Utbildningsstart

11 sept

Plats

Distans

Främst för dig som arbetar som fordons­tek­niker eller mekaniker idag

Utbild­ningen Laddning el- och hybrid­fordon vänder sig till dig som arbetar som tekniker idag och hanterar mobila högvolts­system. Utbild­ningen ger dig både bredd och djup inom elekt­ri­fi­erade drivnings­lös­ningar, standarder, laddnings­me­toder samt fördjupade kunskaper inom energi­om­vandling i fordon, kommu­ni­kation mellan fordon och laddnings­station d.v.s. aspekter som är avgörande för effektiv och kvalitativ diagnos och felsökning. Utbild­ningen ger även kompetens om fordons laddsystem samt om samspelet med det externa nätet. Sist men inte minst tar även kursen upp tekniken kring laddning av fordon med bräns­le­celler och tar därmed höjd för morgon­dagens utmaningar i din bransch.

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från att praktiskt arbeta med fordon, antingen som t.ex. tekniker eller mekaniker.

Helfart under 5 veckor

Utbild­ningen bedrivs på distans under fem veckor. Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om/​i:

 • hur delsystemen och dess komponenter styr och reglerar högvoltsuppbyggnaden
 • hur de olika delarna i styrsystem internt arbetar och är kompo­nent­mässigt uppbyggda, detta på en speci­a­li­serad nivå
 • att kunna förklara hur den inter­na­tio­nella regleringen och lagar (SS-EN-50110 – 1, ELSÄK
  2006:1) som hanterar regleringen om fasta såväl som mobila elinstal­la­tioner förhåller sig till arbetet på
  verkstaden
 • att kunna hantera högvolts­teknik på ett säker­hets­mässigt tillfreds­stäl­lande sätt och ha
  fördjupade kunskaper i mätteknik av högvoltsutrustning.

Färdigheter att:

 • förklara hur både stationär laddning och mobil laddning går till
 • kunna utveckla metoder och modeller för laddning av högvoltssystem
 • utföra verknings­grads­be­räk­ningar i komplexa sammanhang

Kompetens att självständigt:

 • utföra förbätt­ringsåt­gärder för att optimera laddningscykel och verkningsgrad
 • säkerställa att rutiner och protokoll uppfylls
 • bygga strategier och utveckla arbetet för framtida laddnings­möj­lig­heter och tillvägagångssätt

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg

Vi tar fortfarande emot anmälningar. Skicka in din intresseanmälan här.

Bifoga betyg och arbetsintyg. Använd shift-knappen på tangentbordet för att markera flera filer på samma gång.

Kontakta oss för mer information

Foto av Edin Oruc
Foto av Andrea Palmberg