Skip to content

DISTANS/HALVFART. För dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri. Utbild­ningen bedrivs till största del på distans med en fysisk träff per termin.

Det som är hett idag är föråldrat imorgon. I och med den alltmer digitaliserade värld vi lever i ställs det allt högre krav från arbetsmarknaden. Syftet med denna utbildning är att möta företagens behov av kompetensutveckling inom digitalisering genom en utbildning som leder till att kunna driva interna digitaliseringsprojekt. För att lyckas i denna roll är du en driven person som brinner för förändringsledning och ser möjligheterna som finns på marknaden idag för att kunna ta rätt beslut om framtiden.


Utbildningsstart

2 sept

Ansök senast

1 maj

Antal YH-poäng

200

Antal deltagare

35 st

Ansök senast 1 maj

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Ansök direkt

Framtida yrkesroller

 • Digita­li­se­rings­ledare smart industri
 • Digital föränd­rings­ledare
 • Industriell projekt­ledare
 • Digital verksam­hets­ut­vecklare
 • Lednings- och organi­sa­tions­ut­vecklare smart industri
 • Föränd­rings­ledare smart industri

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Agil projekt­ledning och kommunikation 15 p.

  Ger dig kunskaper och verktyg för att du självständigt ska kunna definiera, planera och genomföra agila projekt i industriell verksamhet. Kursen presenterar teorier för skriftlig och muntlig kommunikation på arbetsplatsen samt ger möjlighet att genom praktiska övningar pröva på olika kommunikationskanaler och verktyg.

 • Automation och robotteknik 15 p.

  Kursen behandlar området automatiseringsteknik med dess olika sätt att automatisera från enkla pneumatiska lösningar till programmerbara PLC-system. Kursen ger inblick i industrirobotars användningsområden och deras betydelse i olika tillverkningssystem för automatiserad produktion, samt hur dessa olika utrustningar integreras. Kursen bedrivs i första hand på distans med hjälp av programvaror för att virtuellt designa och bygga upp automation men laborationer kan förekomma i skolans moderna laborationssalar för el, automation, robot- och styrtekniksutrustning.

 • Digita­li­sering i den smarta fabriken 10 p.
 • Digita­li­se­rings­strategi 15 p.
 • Examens­arbete 50 p.

  I denna kurs får du chansen att såväl konkretisera och utveckla som att komplettera alla de kunskaper du fått med dig under utbildningens gång. Genom detta arbete får du både verka och växa i din yrkesroll. Här får du använda det du lärt dig ifrån tidigare kurser i praktiken såsom projekt och förändringsledning.

  Du får bland annat lära dig adekvata modeller för tids- och resursplanering, att välja lämpligt projektverktyg och att upprätta en projektriskanalys. Du kommer bland mycket annat att få kunskap om hur olika projektparametrar samverkar på en arbetsplats. Det kan vara att analysera ett problem och presentera ett förslag på en lösning.

 • Industriell IT 15 p.

  Få inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. I kursen studeras upplägg, metoder, utrustning, funktion samt konfiguration av vanligt förekommande system. Exempel på kunskapsområden är nätverkstopologier, OSI-modellen, standarder, protokoll samt programmeringsverktyg för uppbyggnad, konfigurering och felsökning.

 • Indust­riella processer & dataanalys 30 p.

  Denna kurs ger dig verktygen som krävs för att samla in data i en process och hur du använder den för att få ett fungerande flöde. Du lär dig även hur en organisation eller ett industriföretag får konkurrensfördelar genom ett holistiskt och effektivt processtänkande. Vidare ger kursen dig kunskap om verktyg för att kunna analysera och förbättra flöden. Stort fokus läggs på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case i att tillämpa kvalitetsverktyg, metoder, processkartläggning, orsaksanalys och problemlösning.

 • Intro­duk­tionskurs 10 p.

  Denna kurs behandlar bland annat utbildning i programvaror och rapportskrivning. Du får kunskap om vad för utrustning som krävs för att klara av en distansutbildning och får kunskap om Office 365. Du får lära dig hur du på bästa sätt kommunicerar och når ut till olika målgrupper, såväl retoriskt som informativt, via distans. I kursen ingår även att lära sig att använda Excel för specifik kalkylering.

 • Ledarskap i förändring 10 p.

  Under denna kurs får du verktyg och medvetenhet för att leda förändringsprojekt och kommunicera med människor i olika roller inom och utanför företaget. En viktig del är hur förändringar i företaget påverkar de anställda och vad arbetslagstiftningen säger. Kursen syftar också till att genom ökad självkännedom ge ökad självkänsla för att kunna växa som ledare. Kursen tillhandahåller teorier i gruppdynamik, ledarskapsteori och personlig utveckling där fokus kommer att läggas på det agila ledarskapet. Genom gruppsamtal, självtester och praktiska övningar ges tillfälle att reflektera över den egna ledarrollen och förhållandet till arbetsgruppen samt hur ett effektivt arbetsklimat kan skapas.

 • Molntek­nologi 20 p.

  Kursen behandlar området molnteknologi. Här gås det igenom lite djupare de specifika möjligheterna med just molnteknologi. Du kommer att få lära dig att skicka upp och samla data och hur man sedan kan använda teknologin för att börja jobba med sin process. Du kommer också få en inblick i hur strategiskt viktigt det är att välja rätt molnleverantör och vad för påverkan det kan ha på hela organisationen. I den här kursen behandlas även IT-säkerhet på en övergripande nivå.

 • Program­mering 10 p.

  Berör grund­läg­gande program­me­rings­koncept med hjälp av program­me­rings­språket C++, vilket är vanligt förekom­mande i industrin. Kursen behandlar datatyper, operatorer, uttryck, satser, funktioner, arrayer, strängar, pekare samt objekt och klasser. Du lär dig också hur du skapar, utvecklar och anpassar objek­t­o­ri­en­terade appli­ka­tioner samt tillämpar datalogisk teori. Vidare lär du dig problem­lösning och problem­struk­tu­rering samt får inblick i program­me­ringens roll i infor­ma­tions­tek­niska sammanhang.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande, 2 års erfarenhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin samt godkända betyg (eller motsvarande kunskaper) i följande kurser:

 • Industri­tek­niska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produk­tions­kunskap 1
 • Matematik 2

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om du är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Utbild­ningen kräver även:

 • God datorvana
 • Tillgång till dator med webbkamera, mikrofon och tillgång till Internet

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning på distans under sommaren för dig som saknar betyg i Matematik 2

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Susanne Larsson