Skip to content

HELFART/DAGTID. Distri­bu­tions­e­lekt­riker är en utbildning för dig som trivs utomhus och vill arbeta med att åtgärda akuta fel, underhålla trans­for­ma­tor­sta­tioner och klättra i elstolpar. Utbild­ningen är ett år lång, teori varvas med lärande i arbete och du är berättigad till studiemedel via CSN.


Antal YH-poäng

220

Antal platser

30 st

Nästa utbildningsstart

Möjlig start hösten 2024

Ansökan

Ej sökbar

Behovet av distri­bu­tions­e­lekt­riker är mycket stort

Det finns ett mycket stort behov, både nationellt och regionalt, av distri­bu­tions­e­lekt­riker som arbetar med infra­struk­tur­frågor inom energi­för­sörjning. Elnäts­ka­pa­citet är en förut­sättning för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på el till nya bostads­om­råden, en växande elintensiv industri och laddning för elbilar.

Att arbeta som distri­bu­tions­e­lekt­riker är fritt och omväxlande. Du arbetar praktiskt utomhus och då det finns elnät över hela Sverige, både i samhällen, längs vägar och ute i skog och mark, är det en stor variation på miljön där en arbetar. 

Flera energibolag står bakom utbildningen

Utbild­ningen Distri­bu­tions­e­lekt­riker är framtagen tillsammans med flera energibolag i Västra Götalands­re­gionen, däribland Göteborg Energi, Trollhättan Energi, Falbygdens Energi, Vara Energi, Falkenberg Energi, Mölndal Energi, Vattenfall, Uddevalla Energi och Kungälv Energi.

Start möjligen hösten 2024

Höstens grupp har startat och ansökan är stängd. Vi hoppas nästa start blir hösten 2024, håll utkik på vår hemsida för mer information kring datum för ansökan.

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hetskrav för Distri­bu­tions­e­lekt­riker är Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkänt betyg i följande kurs:

 • Praktisk ellära 1 eller motsvarande kunskaper

Vi som anordnare kan dock göra undantag. Sök om du är intresserad av utbild­ningen — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda en förut­bildning i delar av kursen Praktisk ellära under vecka 32 – 37 i våra lokaler vid Volvo Torslanda i Göteborg. Du behöver inte ansöka till förut­bild­ningen separat utan erbjudandet kommer att gå ut till de som har grund­läg­gande behörighet men saknar behörighet i kursen efter att antagningen är genomförd i maj. Om det är fler sökande än antalet platser så kommer urval att genomföras baserat på ett särskilt prov. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Lärande i arbete

Redan under utbild­ningen får du prova på yrket. Under din LIA kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. 

Beroende på intresse och förkun­skaper matchas du via coachande samtal till en praktik­plats som passar just dig. Arbets­upp­gif­terna varierar beroende på företag men kan exempelvis vara inom:

 • Högspänning
 • Lågspänning
 • Ställverk
 • Industrin

Energi­bran­schen har ett stort kompetens­behov av utbildade distri­bu­tions­e­lekt­riker och flera tar emot LIA-studenter från oss, däribland Göteborg Energi, Kungälv Energi, Mölndal Energi, Lidköping Energi, Falkenberg Energi, Falbygdens Energi, One Nordic, Vattenfall, Craftor och Trollk. 

Läs mer om LIA

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Distri­bu­tionsnät 50 p.

  Syfte och mål med kursen är att utveckla kunskap och förståelse för distributionsnätets delar och material och hur dessa förhåller sig till varandra. Den studerande får förståelse för hur distributionsnätet är uppbyggt i olika miljöer samt hur valet av nätuppbyggnad skiljer sig mellan tätort och landsbygd. Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om elsäkerhetsanvisningar (ESA), spänningsjordning, arbetsjordning samt materiallära. Den studerande får öva på att montera och koppla in kabelskåp och ställverk samt kabelarbete och montage av skarvar och avslut.

 • Elkrafts­teknik 30 p.

  Målet med kursen är att den studerande får insikt i den ökande användningen av kraftelektronik samt information och kommunikationsteknik och hur de ökade kraven på leveranssäkerheten inom energisektorn innebär ökade krav på driftsäkerhet. Genom teori och praktiska övningar utvecklar de studerande specialiserade kunskaper om elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning. De får bland annat kunskap om elektriskt material, elektriska storheter och samband, likströmskretsar och enfas-enkelströmskretsars funktion samt skillnader mellan symmetrisk och asymmetrisk belastning. Skillnader mellan olika spänningssystems funktion inom distribution och industri, TN-C - och TN-S systemens uppbyggnad samt elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan tas också upp.

 • ESA & EBR 10 p.

  Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för EBR:s funktion för att upprätthålla och utveckla ett säkert och pålitligt elnät. Den studerande får förståelse för EBR:s uppbyggnad och dess användning i praktiken. Kursen ger kunskaper om elsäkerhetsarbete, el-arbetsansvar samt om dokumentation och anvisningar utifrån ESA. Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar kunskaper om byggnadssätt och föreskrifter (EBR) samt att de får kunskaper om el-faran, olycksfall och riskhantering. Den studerande ska få utveckla sina färdigheter i att hitta rätt instruktion för ett givet elarbete. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens att utföra delmoment i utförandet av anvisningar för säkerhet.

 • Examens­arbete 20 p.
 • Lärande i Arbete 50 p.
 • Schemaläsning & nätstruktur 20 p.

  I denna kurs utvecklar de studerande kunskap om och förståelse för nätets struktur och uppbyggnad samt tolkning av scheman. Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i att läsa, förstå och konstruera scheman och bli insatt i regelverk rörande schemakonstruktion och ritningsläsning. I kursen får den studerande utveckla kunskap och förståelse för symboler, beteckningar och standarder för olika scheman som är relevanta för utbildningen. Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om byggnadssätt, starkströmsföreskrifter och elinstallationsregler enligt EBR, elsäkerhetsanvisningar (ESA), övergripande förståelse för förbindningstabeller, högspänningsnät, lågspänningsnät, samt elproduktion.

 • Säkerhet vid utförande av arbete 20 p.

  I kursen får de studerande kunskap om och förståelse för säkerhetsmannens funktion i alla arbeten i kedjan från riskhantering enligt arbetsinstruktioner till säkerställande av kommunikationen med elsäkerhetsledaren för samordning av ett arbete enligt rådande direktiv. Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om säkerhetsrutiner och anvisningar vid arbete med luftledningar (ESA) samt säkerhet gällande arbete på väg och från korg. Den studerande ska få utveckla sina färdigheter i att hantera nedtagning av nödställd, HLR, heta arbeten, säkerhet och ergonomi, driftsäkerhet, skyddskläder och säkerhetsutrustningar samt säkra lyft.

 • Trans­for­ma­tor­sta­tioner 20 p.

  Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap om olika typer av transformatorstationer och dess funktioner i elnätet samt dess ingående komponenter. Den studerande får veta hur en transformatorstation är uppbyggd från grunden och kursen innefattar även de olika uppbyggnadsmoment som finns för distribution. Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om Elsäkerhetsanvisningar för området (ESA), kontrollanläggningsområdets olika elmiljöklasser, kontrollutrustning, reläskydd, lindningskopplingsutrustning, nollpunktsutrustning, fjärrkontroll, fördelningsstationers utformning samt EBR.

Framtida yrkesroller

Enligt SCB:s långsiktiga prognoser kommer det år 2030 att saknas 100.000 teknik­ut­bildade personer inom energi­bran­schen. Även de regionala elbolag som står bakom utbild­ningen vittnar om att kompe­tens­be­hovet är stort framöver. Du behövs! Efter utbild­ningen kan du söka jobb som exempelvis:

Distri­bu­tions­e­lekt­riker

Distri­bu­tions­e­lekt­riker arbetar med att bygga nya kraft­led­ningar, underhålla befintligt ledningsnät som består av luftledning eller jordkabel och att åtgärda akuta fel vid strömav­brott. Yrkesrollen arbetar med hela systemet av ledningar, ställverk och transformatorer. 

Linjemontör

Linje­mon­törer jobbar med att bygga och underhålla elnät. 

Johannes & Agnes studerar till distributionselektriker

Framtiden är elekt­ri­fierad och för att säkerställa att all el kommer till rätt plats vid rätt tillfälle och på rätt sätt behövs fler distri­bu­tions­e­lekt­riker. Därför finns vår allra nyaste utbildning som under ett år ger de studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att efter examen kunna axla rollen som distri­bu­tions­e­lekt­riker. Agnes Dahlin och Johannes Andreasson är två studerande som tog denna chans och de är nu, när vi träffar dem, fem månader in på utbild­ningen. Hur hamnade de här och vad tycker de om utbild­ningen så här långt?

Läs hela artikeln

Vad gör en distributionselektriker?

När Johanna Harling skulle välja utbildning stod det mellan hennes intresse, grisarna, och att lära sig någonting nytt. Nyfiken­heten var den starkaste drivkraften. Nu är det bara tre veckor kvar till examen och det är en förvän­tansfull tjej som lämnar skolan och hoppar rakt in i den nya yrkesrollen som elmontör på Trollhättan Energi.

Läs hela intervjun

Antagning för YH 2024 öppnar till våren

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hetskrav för Distri­bu­tions­e­lekt­riker är Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkänt betyg i följande kurs:

 • Praktisk ellära 1 eller motsvarande kunskaper

Vi som anordnare kan dock göra undantag. Sök om du är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Du ansöker via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antagningsprocessen.

Ett hållbart samhälle behöver distributionselektriker

Vi kan läsa om det dagligen och vi ser konkreta bevis på det så fort vi ger oss ut på vägarna. Vårt samhälle lämnar alltmer fossila energikällor till fördel för förnybara. Och i fotspåren av utveck­lingen kommer elekt­ri­fi­e­ringen. Elekt­ri­fi­e­ringen av samhället sägs vara kärnan i det hållbara energisystemet.

Läs hela artikeln

Lednings­gruppens närings­livs­re­pre­sen­tanter besökte oss

I strålande solsken hälsade vår verksam­hets­ledare Andrea Palmberg delar av lednings­gruppen för yrkes­hög­sko­le­pro­grammet Distri­bu­tions­e­lekt­riker välkomna till vårt lärcenter vid Volvo Torslanda. Syftet med besöket var att visa vår helt nya lärmiljö utomhus, men även träffa studerande och lärare.

Läs mer

Vanliga frågor

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt