Skip to content

HELFART/DISTANS. Utbild­ningen Drivsystem El- och hybrid­fordon är en kompe­tens­ut­veckling för dig som är yrkes­verksam tekniker eller mekaniker inom fordonsin­du­strin och den fordons­tek­niska sektorns verkstäder och efter­marknad. Dagens omställning från konven­tio­nella drivmedel till alternativa drivsystem omfattas av förändrade arbetssätt, metoder och risker. Omställ­ningen ställer krav på ny kompetens inom olika nyckel­tek­no­logier som skapar förut­sätt­ningar för snabb utveckling och framfart som dagens elfordon visar.


Antal YH-poäng

25

Antal platser

20

Utbildningsstart

16 okt

Plats

Distans

Främst för dig som arbetar som fordons­tek­niker eller mekaniker idag

Denna korta fördjup­nings­ut­bildning inom drivsystem är en kompe­tens­ut­veckling för dig som redan är yrkes­verksam tekniker eller mekaniker inom fordonsin­du­strin och den fordons­tek­niska sektorns verkstäder och efter­marknad. Dagens alternativa drivsystem omfattas av förändrade arbetssätt, metoder och risker. Denna fördjup­nings­ut­bildning ger dig nödvändig kompetens för de nya arbets­för­hål­landen du får samt viktig kompetens för att hänga med i branschens omställning och utveckling. För att kunna fördjupa din kunskap behöver du ha arbetat med teknik kring drivsystem och den avancerade teknik som ligger som grund för dagens alternativa drivsystem. Utbild­ningen kommer bland annat gå igenom specifika egenskaper för olika elmaskiner och trans­mis­sioner, ge överblick i varianter och krav på elkablage och speci­al­lös­ningar för el- och hybridfordon. 

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från att praktiskt arbeta med fordon, antingen som t.ex. tekniker eller mekaniker.

Helfart under 5 veckor

Utbild­ningen bedrivs på distans under fem veckor. Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om/​i:

 • specifika egenskaper för olika typer av elmaskiner och trans­mis­sioner som används i elfordon idag
 • hur appli­ka­tionskrav styr design och materialval för bästa kostnad- och effek­top­ti­mering, men även hur miljö- och hållbar­hets­a­spekter påverkas av dessa val
 • avancerad krafte­lekt­ronik som är förut­sättning för uppbyggnad av AC/DC, DC/AC och DC/DC omvandlare, samt kontroll- och styrsystem
 • vikten av användning av Thermal Management” i elmaskiner och krafte­lekt­ronik, fördjupad bild av design och uppbyggnad i klimat­system idag, samt kommande tekniker
 • speciella lösningar gällande trans­mission och kraftö­ver­föring i elekt­ri­fi­erade fordon och vilka fördelar/​utmaningar det ökade vridmo­mentet elmaskinen skapar
 • varför olika inbyggda säker­hets­system behövs, samt vilka lagar och krav detta medför
 • metoder och komponenter för att minska eller förhindra elektro­mag­ne­tiska störningar som skapas i elmaskiner och kraftelektronik
 • varianter, samt krav på kablage i högspänningssystem

Färdigheter att:

 • förklara och motivera val av elmaskiner, trans­mis­sions­lös­ningar, samt kontroll och styrsystem beroende på applikation och användningsområde
 • avgöra vilka lagar och rutiner som ska följas utifrån säkerhets- och miljöaspekten
 • själv­ständigt avgöra vilka diagnos och felsök­nings­me­toder som behövs beroende på appli­ka­tionstyp och modell
 • utföra beräkningar och optime­ringar av kompletta system, samt fristående komponenter i högspänningssystem
 • förklara och motivera val av design och kompo­nentval gällande Thermal Management” beroende på applikation och användningsområde
 • att kunna välja rätt metod och komponenter för att minska de elektro­mag­ne­tiska störningar som uppstår i system med elmaskiner och kraftelektronik

Kompetens att självständigt:

 • fortsätta utvecklas inom ovan beskrivna moment i syfte att fullfölja framtida ordinarie arbetsuppgifter
 • för att själv­ständigt planera för, och göra riskanalys innan arbete med komponenter i högspän­nings­system påbörjas
 • själv­ständigt se vilka utmaningar som behöver övervinnas, vilka förluster som uppkommer och hur de kan minskas och förbättras
 • bygga strategier och utveckla arbetet för morgon­dagens föränd­ringar gällande rutiner, lagar, standard
 • utföra avancerade beräkningar och mätningar i det elektriska framdrivningssystemet

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg

Vi tar fortfarande emot anmälningar. Skicka in din intresseanmälan här.

Bifoga betyg och arbetsintyg. Använd shift-knappen på tangentbordet för att markera flera filer på samma gång.

Kontakta oss för mer information

Foto av Edin Oruc
Foto av Andrea Palmberg