Skip to content

I KOMBINATION MED ARBETE. Denna kurs är en kompe­tens­ut­veckling för dig som är yrkes­verksam inom fordonsin­du­strin och den fordons­tek­niska sektorns verkstäder och efter­marknad. Dagens omställning från konven­tio­nella drivmedel till alternativa drivsystem omfattas av förändrade arbetssätt, metoder och risker. Omställ­ningen ställer krav på ny kompetens inom olika nyckel­tek­no­logier som skapar förut­sätt­ningar för snabb utveckling och framfart som dagens elfordon visar.


Antal YH-poäng

25

Antal platser

20

Utbildningsstart

Nov v.47

Plats

Distans

Främst för dig som arbetar inom fordonsindustrin

Denna korta fördjup­nings­ut­bildning inom drivsystem är en kompe­tens­ut­veckling för dig som redan är yrkes­verksam inom fordonsin­du­strin och den fordons­tek­niska sektorns verkstäder och efter­marknad. Dagens alternativa drivsystem omfattas av förändrade arbetssätt, metoder och risker. Utbild­ningen ger dig nödvändig kompetens för de nya arbets­för­hål­landen du får samt viktig kompetens för att hänga med i branschens omställning och utveckling. För att kunna fördjupa din kunskap behöver du ha arbetat med teknik kring drivsystem och den avancerade teknik som ligger som grund för dagens alternativa drivsystem. Utbild­ningen kommer bland mycket annat gå igenom specifika egenskaper för olika batte­ri­system, ge överblick i varianter och krav på lagring samt standarder och säker­hets­a­spekter under hantering och återvinning. 

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från att praktiskt arbeta med fordon, antingen som t.ex. tekniker eller mekaniker.

Studier under 5 veckor

Utbild­ningen bedrivs på distans under fem veckor och går att kombinera med arbete. Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om/​i:

 • fördjupad bild av hela processen eller livscykel i ett Energy storage system som används i
  elekt­ri­fi­erade fordon idag
 • Li-jon batte­ri­teknik och kemiska processer inuti en battericell
 • hur appli­ka­tionskrav styr design och materialval till batte­ri­celler för bästa kostnad och effekt samt
  energi­op­ti­mering, men även hur miljö- och hållbar­hets­a­spekter påverkas av dessa val
 • speciella lösningar beroende på använd­nings­område och klimat
 • hur batte­ri­an­vändning påverkas av exempelvis C‑rate, inre resistans och temperaturpåverkan
 • batte­ri­kon­troll och management
 • thermal management, samt optimalt arbets­område för battericeller
 • olika typer av degra­de­rings­me­ka­nismer och hur dessa påverkar livslängden på battericeller
 • tillverk­nings­pro­cessen, men även vilka återvin­nings­al­ter­nativ som finns och utmaningar dessa
  medför
 • säker­hets­a­spekten, samt lagkrav och rutiner vid hantering av batteripack, dvs. arbete med farlig
  spänning

Färdigheter att:

 • förklara och motivera val av olika batte­ri­typer beroende på applikation och användningsområde
 • förklara och motivera materialval i en battericell beroende på applikation och användningsområde
 • avgöra vilka lagar och rutiner ska följas utifrån säkerhets- och miljöaspekten
 • själv­ständigt avgöra vilka diagnos och felsök­nings­me­toder behövs i BMS och ESS system
 • utföra avancerade beräkningar och optime­ringar av kompletta system, samt fristående komponenter
  i ett Energy storage system
 • förklara och motivera val av design och kompo­nentval gällande Thermal Management” beroende på
  applikation och användningsområde
 • kunna välja rätt laddnings­metod för att minimera degradering och tidig åldring av komponenter i ett
  batte­ri­system

Kompetens att självständigt:

 • fortsätta utvecklas inom ovan beskrivna moment i syfte att fullfölja framtida ordinarie arbetsuppgifter
 • planera för, och göra riskanalys innan arbete med komponenter i högspän­nings­system
  påbörjas
 • se vilka utmaningar som behöver övervinnas, vilka förluster som uppkommer och hur
  de kan minskas och förbättras
 • bygga strategier och utveckla arbetet för morgon­dagens föränd­ringar gällande rutiner, lagar,
  standard
 • utföra avancerade beräkningar och mätningar i ett Energy storage system

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg

Intresseanmälan

Ansökan öppnar inom kort. Men du får gärna fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig när det är dags att ansöka till kursen.

Kontakta oss för mer information

Foto av Edin Oruc
Foto av Andrea Palmberg