Skip to content

Vad är yrkeshögskolan?

Yrkes­högskolan förvaltas av en statlig myndighet; Myndigheten för yrkes­högskolan. Vi ansöker till myndigheten om tillstånd att bedriva yrkes­högskola och om statliga medel för att finansiera utbild­ningarna. Detta betyder att utbild­ningen är avgiftsfri för dig som student och att den ger dig rätt att ansöka om studiemedel från CSN

Hur söker man till yrkes­högskolan hos er?

Du ansöker till våra utbildningar här. När du klickat på den utbildning du vill ansöka till blir du kopplad till YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antag­nings­pro­cessen. Våra utbildningar har olika behörig­hetskrav och vårt tips är att du läser mer under respektive utbildning. 

Hur blir man behörig?

Varje utbildning har olika behörig­hetskrav som du kan läsa mer om under respektive utbildning. Du kan även läsa om behörighet på yrkes­hög­skolans hemsida.

När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Sista ansök­nings­datum är 1 maj. Därefter fattar lednings­gruppen beslut om vilka som kommer att antas och vilka som erbjuds reserv­platser. Ett mail med antag­nings­besked kommer att gå ut till samtliga sökande före midsommar. Utbild­ningarna startar i augusti eller september och detaljin­for­mation om uppstarten går ut via mail under augusti. 

Är det många som söker och är det svårt att bli antagen?

Hur många som söker våra utbildningar varierar starkt från år till år och är ofta konjunk­tur­be­roende. Är arbets­mark­naden stark väljer många att jobba hellre än att plugga, medan fler väljer att studera under en lågkon­junktur. Våra deltid-distans­ut­bild­ningar med under­visning på kvällstid har varit mycket eftersökta, eftersom få utbild­nings­an­ordnare ger möjlighet att arbeta och studera samtidigt. 

Hur många platser finns på respektive utbildning?

Beroende på utbildning finns det 20 – 35 platser och vi gör ibland ett visst överintag. 

Vilka blir mina klass­kam­rater och hur ser en vanlig” student ut?

Vem som helst kan läsa hos oss! Det kan vara allt från någon som precis tagit studenten till en person runt 25 som har prövat på enstaka industrijobb eller studier tidigare och nu vill finna sin plats i yrkeslivet genom en utbildning hos oss. Men även en äldre person som arbetat i industrin i många år och har mycket praktisk erfarenhet, som har bildat familj och sett barnen bli lite större och nu fått tid att satsa mer på personlig utveckling och karriär. Karriär­växlar är heller inte ovanligt. Som så ofta i teknik­sam­manhang är männen tyvärr fler än kvinnorna på våra utbildningar och det ser vi som en utmaning att förändra! Vi strävar efter mångfald så väl bland personal som studerande. 

Hur är lärarna?

Hos oss finns både interna lärare och externa, s.k. konsulter. Vår målsättning är att de lärare du möter ska ha praktisk erfarenhet av de yrkesroller de utbildar mot och kunna dela med sig av sina egna erfaren­heter av att arbeta i industrin. De ska också följa med i teknik­ut­veck­lingen och ha kunskap om de senaste metoderna och utrust­ningen. Pedagogisk kunskap är ytterligare en viktig kompetens och vi strävar efter att all den interna personalen ska ha någon form av pedagogisk utbildning. 

Måste man ha goda datorkunskaper?

Nja, du behöver inte precis vara ett datorsnille, men det underlättar om du är van vid att arbeta med Office-paketet. I industrin är datorn ett viktigt arbets­verktyg som du förväntas behärska när du söker jobb. För att klara dina studier är det viktigt att du kan navigera i Microsoft Teams och producera arbeten i Word, PowerPoint och Excel. Erfarenhet av Excel är faktiskt en så viktig färdighet på arbets­platsen, att det är en egen kurs i de flesta av våra YH-utbildningar! 

På vilket språk är kurslit­te­ra­turen skriven och krävs särskilda språkkunskaper?

Nästan all vår kurslit­te­ratur är på svenska och alla lärare talar svenska. Dock kommer du att stöta på en del kortare engelsk­språkig kurslit­te­ratur och det är ett medvetet val från vår sida – kunskaper i engelska är viktiga idag när nästan alla stora företag i produk­tions­in­du­strin har engelska som koncern­språk!

YH-myndigheten har beslutat att ” Den som har annat modersmål än svenska /…/ ska ha de kunskaper i svenska som behövs” . För att blir framgångsrik i dina studier bör du därför ha så god kännedom om svenska språket att du kan läsa längre texter på efter­gym­nasial nivå och själv skriva uppsatser och längre rapporter på svenska. 

Jag vill veta mer om yrkes­högskolan hos er – hur ska jag gå till väga?

Vi rekom­men­derar att du först läser infor­ma­tionen om utbild­ningarna som finns på vår hemsida. Här finns både yrkesroller, utbild­ningsmål och delkurser beskrivna. Det finns även korta reportage och intervjuer med studerande och före detta studerande hos oss. Håll även koll på vår hemsida gällande öppna hus och infor­ma­tions­träffar. Det kan vara bra att ha besökt våra lärcenter, pratat med lärare och känt in” miljön i lokalerna för att säkert veta att du väljer rätt utbildning.

Vilka företag samarbetar ni med och var kan man göra sin praktik?

Praktik kallas inom yrkes­högskolan för Lärande i Arbete (LIA) och utgör en särskild delkurs i våra utbildningar. Vi samarbetar i LIA med många olika företag, bl.a. våra ägarföretag Volvo­bo­lagen. Dessutom finns många andra företag i produk­tions­in­du­strin som t.ex. SKF, Aros Electronics, TouchPoint Medical, IAC, Estrella, Ruecker Nord, Plasman Group, Brose, Santa Maria och Adient i vårt kontaktnät. 

Hur organiseras LIA?

LIA kan se olika ut på olika utbildningar och består av mellan två och fyra LIA-kurser som genomförs ute på företag. Hos oss har vi en arbetsgrupp som arbetar med praktik­sam­ordning och som stöttar dig i hela processen. Vi rekom­men­derar dock alla studerande att om möjligt själva ordna en LIA-plats. Fördelen med att själv ordna en LIA-plats är bl.a. att du då kan påverka din LIA utifrån dina långsiktiga karriärsmål samtidigt som du stärker dina möjligheter till en framtida anställning. Fundera gärna redan nu på vilka kontakter du har och var du skulle kunna göra din LIA!

Hur ser schemat ut?

Studerar du på heltid har du 40 timmars studier per vecka varav i snitt 18 timmars salsbunden under­visning. Lektionerna är 3,5 timmar långa och är förlagda mellan kl. 8.0011.30 och/​eller 12.3016.00.

Hur räknar man poäng inom yrkes­högskolan och vilken typ av examen får jag?

Inom yrkes­högskolan får man 1 poäng för en dags studier, dvs. 5 poäng per vecka. 200 p innebär alltså 40 veckor och med lov och ledighet är detta vad man brukar studera per år vid heltids­studier. 200 p utgör en Yrkes­hög­sko­le­examen och 400 p en Kvali­fi­cerad yrkeshögskoleexamen. 

Får man jobb efter examen?

Yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningarna är framtagna i nära samarbete med branschen, vilket utgör en garanti för att du har rätt kunskap och rätt kompetens med dig när du tar examen. Med din LIA har du också skaffat dig praktiska erfaren­heter som gör dig anställ­ningsbar. Myndigheten för yrkes­högskolan visar i en under­sökning från februari 2015 att 88% av de studerande som tar examen från yrkes­högskolan har en anställning eller driver eget företag efter sex månader. Dock innebär en examen aldrig en garanti för jobb. Konjunk­turer går upp och ned och jobben kan vara fler eller färre. Några löften om jobb kan vi inte ge – men vi kan erbjuda dig verktygen som underlättar för dig att själv skaffa ett! 

Hur fungerar distansutbildningarna?

Vi erbjuder några av våra utbildningar på distans. Det innebär att du kan studera på valfri ort och bitvis vid valfri tidpunkt. Utbild­ningarna har ett par fysiska träffar, 1 – 3 dagar per termin, exempelvis vid uppstart. Under­vis­ningen är lärarledd men mellan lektionerna studerar du själv. I kommu­ni­ka­tionen mellan lärare och studerande används Microsoft Teams. Att studera på distans kräver planering och eget driv, men innebär frihet!

Är det tufft att plugga på deltid-distans och fixar jag att jobba samtidigt?

Deltid-distans­ut­bild­ningen är framtagen för att passa dig som vill studera och arbeta samtidigt och hur krävande dina studier blir är natur­ligtvis indivi­duellt. Dock bör du inte underskatta den tid och det engagemang studierna kräver. Studier på 50% innebär 20 timmar per vecka. Att göra upp en plan tillsammans med din arbets­givare skapar bättre förut­sätt­ningar för dig att lyckas.

Hur mycket tid tar examensarbetet?

Examens­arbete är en delkurs bland många på våra utbildningar. Om det motsvarar 60 poäng betyder detta att du ska göra det under 12 veckor heltid 100% takt eller 24 veckor 50% takt. En del av de som studerar på halvfart väljer att ta tjänst­ledigt under denna tid för att helt fokusera på examens­ar­betet eftersom man då får maximal tillgång till de erfaren­heter av yrkesrollen och det kontaktnät som examens­ar­betet syftar till att ge!

Hur organiseras examens­ar­betet på deltid-distansutbildningen?

Vår grundtanke är att man på deltid-distans­ut­bild­ningen ska göra examens­ar­betet på en annan avdelning på sin nuvarande arbetsplats. Detta för att spara tid och skapa större flexi­bi­litet. Det finns också en fördel för företaget med att de studerande gör examens­ar­betet på den egna arbets­platsen, eftersom man då känner till rollen och enkelt kan fasas in i denna yrkesroll när nya tjänster ska tillsättas. Dock kan man natur­ligtvis inte kräva av sin arbets­givare att få göra praktik och om man inte kan finna en bra plats på sitt eget företag rekom­men­derar vi att man med hjälp av Göteborgs Tekniska Colleges kontaktnät söker sig till en annan arbetsplats. Det kan finnas fördelar även med detta eftersom man då får möjlighet att studera hur yrkesrollen fungerar inom en annan organisation. 

Hur ska jag finna tid för examens­ar­betet när jag redan jobbar heltid?

Vissa arbets­givare, som kanske från början varit med och uppmuntrat och stöttat sina medarbetare i val av utbildning, låter de studerande göra examens­ar­betet på betald arbetstid. Andra skapar möjlighet för den studerande att gå ifrån någon timme här och där när produk­tionen tillåter. Ytterligare några företag har ingen möjlighet alls att tillåta arbete med examens­ar­betet under arbetstid. Då får man söka andra lösningar, som t.ex. att göra det på kvälls­skiftet (om man jobbar dag) eller att helt enkelt söka tjänst­ledigt för studier. Examens­ar­betet är ditt ansvar – inte din arbets­gi­vares — och när du har bestämt dig för att börja studera, bör du i ett tidigt skede förankra detta beslut med din chef och föra en dialog om vilka förut­sätt­ningar företaget kan erbjuda för LIA!