Skip to content

HELFART/DISTANS. Har du tidigare erfarenhet av fordons­me­kanik och teknik? 18 september startar utbild­ningen Intro­duktion El- och hybrid­fordon som ger dig en bred grund att stå på för att kompe­tens­ut­veckla för framtiden inom din bransch. Du kommer intro­du­ceras till alltifrån det tekniska till de olika typerna av batteri som finns samt få den viktiga kompetensen att arbeta säkert med el.


Antal YH-poäng

40

Antal platser

20

Utbildningsstart

18 sept

Plats

Distans

Främst för dig som arbetar som fordons­tek­niker eller mekaniker idag

Denna utbildning är en kompe­tens­ut­veckling för dig som redan är yrkes­verksam inom fordonsin­du­strin eller den fordons­tek­niska sektorns verkstäder och efter­marknad. Omställ­ningen från konven­tio­nella drivmedel till alternativa som elfordon och elhybrid­fordon omfattas av förändrade arbetssätt och metoder med hänsyn till säker­hets­lag­stiftning för arbete med högvolts­system och tillhörande högvolt­s­kom­po­nenter. Omställ­ningen ställer krav på att din kompetens täcker kunskaper om olika batte­ri­koncept och dess funktions- och drift­be­ting­elser, funktion hos Battery Management System, balansering, hantering av batterier på ett säkert sätt är avgörande. Dessa viktiga komponenter får du intro­duktion till under utbild­ningens gång — allt för att du ska få en överblick och bredare kompetens för framtidens fordonsindustri.

Högt söktryck till höstens start

Platserna till höstens kurs är nu fyllda. Håll gärna utkik efter fler kursstarter på vår hemsida.

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från att praktiskt arbeta med fordon, antingen som t.ex. tekniker eller mekaniker

Helfart under 8 veckor

Utbild­ningen bedrivs på distans under 8 veckor. Vid godkänt resultat får du 40 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap på en speci­a­li­serad nivå om:

 • hur olika energi­lag­rings­system fungerar och kompo­nent­mässigt är uppbyggda
 • hur drivsy­stemets uppbyggnad, verknings­grader och begräns­ningar samt hur drivsystem och dess komponenter styr och reglerar högvoltsuppbyggnaden
 • hur lagstiftning och standarder reglerar säkerhet och krav på systematik i hanteringen av högvolts­system och elekt­ri­fi­erade framdrivningstekniker
 • vad riskerna med system som är högvolt eller tangerar högvolt­system innebär och förståelse för hur du hanterar dem

Färdigheter att:

 • själv­ständigt säker­hets­ställa högvolts­for­donet utifrån ett mätper­spektiv och själv­ständigt värdera resultatet
 • med ansvar planera och säkerställa att obehöriga inte kommer i närheten av högvolts­fordon vid arbete på dem
 • identifiera och delegera el-specifika arbets­upp­gifter till en lämplig el-arbetare
 • kunna genomföra riskbe­döm­ningar innan arbete påbörjas
 • välja rätt metod och verktyg enligt vad arbetet föreskriver ur arbetsmiljösynpunkt

Kompetens att självständigt:

 • planera för, och göra riskanalys innan arbete med högvolt­s­kom­po­nenter inleds
 • med ansvar säker­hets­ställa, för annan personal, fordonet ur ett elsäkerhetsperspektiv
 • utföra avancerade och riskfyllda repara­tioner och underhåll på el- och hybridfordon
 • ansvara för arbetets utförande och initiera nya elarbeten utifrån ett
  arbets­mil­jö­sä­ker­hets­per­spektiv

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 40 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg

Kontakta oss för mer information

Foto av Edin Oruc
Foto av Andrea Palmberg