Skip to content

HELFART/DAGTID. Vill du med kreativitet och tekniskt kunnande vara med och forma ett mer hållbart samhälle? I höst startar vi ett helt nytt program för att möta fordonsin­du­strins så väl som försvars­in­du­strins och fastig­hets­bran­schens behov av konstruk­törer inom batte­ri­e­lekt­riska system. Satsa på ett framtidsyrke!


Antal YH-poäng

400

Antal platser

20 st

Utbildningsstart

9 sep

Ansök

Vi tar emot sena ansökningar

Ansökan är öppen

Vi tar emot sena ansökningar till utbild­ningen. Ansök via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antag­nings­pro­cessen. Sena ansökningar behandlas löpande, i den mån det finns platser kvar på utbildningen.

Ansök direkt

Var med och utveckla elekt­ri­fi­e­ringen för ett grönare samhälle

Att arbeta som konstruktör är kreativt och roligt och passar dig som vill kombinera teknisk kunnande med problem­lösning och innovation. Du har analytisk förmåga, är kvali­tets­med­veten och kommu­ni­kativ. Yrkesrollen innebär att du är med och bidrar till den snabba utveck­lingen av hållbar teknik och elekt­ri­fi­ering för att skapa ett grönare samhälle.

I den omställning och expansion vi ser på elektrifieringsområdet så är välutbildade konstruktörer med kunskap om hur man skapar robusta och säkra elektriska system en nyckelkompetens. Behovet är stort under lång tid framöver

– Magnus Johansson, Senior Director Battery & Termal, Volvo Cars

Lärande i arbete

Redan under utbild­ningen får du prova på yrket. Under dina två LIA-perioder samt examens­arbete kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Arbets­upp­gif­terna varierar beroende på företag men kan exempelvis vara:

 • Konstruera batte­rimo­duler
 • Designa busbars
 • Packa celler i konstruktioner
 • Utforma ritningar och dokumen­tation för elektriska system
 • Dimen­sionera för robust design i utsatta miljöer utifrån kravspecifikation

Industrin har ett stort kompetens­behov av utbildade konstruk­törer och flera tar emot LIA-studenter från oss, däribland Volvo Cars, Volvo Lastvagnar och Combitech.

Läs mer om LIA

Kurser

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • CAD elektriska system & komponenter 40 p.

  Kursen fokuserar på att ge kunskaper inom sammansättning och packning av elektriska, elektroniska komponenter och kablage. Vidare behandlar kursen olika elektromekaniska anslutningsalternativ för komponenter och dimensionering av elektriska ledare. I kursen ingår genomgång av både rigida och flexibla material. Du kommer ges möjlighet att lära dig vikten av monteringsbarhet och principer inom DFA kommer tillämpas.

 • CAD solid/​ytmodellering 30 p.

  Kursen skall ge kunskaper och färdigheter i CAD. Fokus läggs på kunskaper om modellers uppbyggnad, visualiseringar och beräkningar. Du kommer lära dig att ta fram modeller med hjälp av solidmodellering och ytmodellering. Kursen kommer att behandla hur en konstruktör tar fram detaljkonstruktioner, sammansatta konstruktioner och ritningar i datormiljö. Du får också möjlighet att lära dig anpassa modeller efter användandet av analysverktyg, exempelvis datorstödda beräkningar som FEM-analys.

 • Elmätteknik & provning/​verifiering 15 p.

  Syftet med kursen är att du ska få kunskaper inom elektrisk mätteknik, mätutrustning, relevanta mjukvaror för mätning och analys samt riskanalys i mätteknikprocesser. Du får verktyg och kunskap för att kunna mäta, analysera relevanta storheter för att kunna jobba praktiskt med mätning kopplat till komponenter i batterielektriska system utan att ta onödiga risker.

 • Elsäkerhet 20 p.

  Kursen syftar till att ge dig förståelse för de elsäkerhetsanvisningar och riktlinjer som är relevanta vid arbete och designa elektriska komponenter. Kursen är uppbyggd för att ge bred kunskap om risker som kan skada människor och elektriska systemen, och att ge kunskap om förbyggande strategier och metoder som kan skydda oss. Dessutom får du kunskap om risker som finns vid arbete med kemiska material i batteridrivna elektriska system.

  Målet med kursen är att du ska ha ständig kunskap om riskanalyser i elektiska drivsystem, och att ha färdigheter att skapa metoder och strategier i syftet att ha riskfri miljö vid arbete med elkomponenter i batterielektriska system.

 • Elteknik & elkraft 30 p.

  Kursen ger dig kunskap inom likström och växelström med grunder inom kraftöverföring med 1-fas och 3-fas. Du får möjlighet att utveckla förmågan att genomföra beräkningar inom effekt och energi. Beräkningar i kursen syftar till att lära dig dimensionera kraftöverföringskablar. Du kommer utföra beräkningar på olika typer av kretsar, och få förståelse för aktiv och reaktiv effekt. Vidare kommer kursen behandla elektriska och magnetiska fält som kan ge upphov till exempelvis störningar och personrisker.

 • Examens­arbete 15 p.

  Kursen syftar till att befästa de kunskaper du inhämtat såväl vid den skolförlagda som vid den företagsförlagda delen av utbildningen. I examensarbetet skall du självständigt planera, strukturera och ta ansvar för ditt examensarbete och genomföra både muntlig och skriftlig presentation. Examensarbetet kan utföras i samarbete med företag eller annan organisation. Summeringen av examensarbetet ska vara både på svenska och engelska.

 • Hållbara energi­lag­rings­system 40 p.

  Kursens syfte är att ge dig kunskaper om det snabba teknikskifte som sker inom fordonsbranschen med fokus på eldrift. Den behandlar de på marknaden vanligast förekommande batterityperna i elektriska frodon och vid energilagring i fastigheter. Vidare behandlas även drivlinor i elektriska fordon. Kursen syftar till att behandla framtida tänkbara lösningar för batterielektriska energilagringssystem, dess användning samt laddsystem.

 • LIA 1 50 p.

  Under LIA-perioden får du, med handledning, delta i företagets/avdelningens ordinarie projekt och utföra arbetsuppgifter och på så sätt tillämpa och förankra utbildningens teoretiska kunskaper. LIA-kursen ska genomföras på ett företag som är verksamt inom
  batterielektriska system. Du ska redovisa dina erfarenheter från LIA-perioden såväl skriftligt som muntligt. Vid behov ska du under din LIA-period kunna kommunicera på engelska.

 • LIA 2 50 p.

  Under kursen kommer du ytterligare fördjupa de kunskaper du förvärvat under utbildningen. Den syftar till att ge en bredare erfarenhet inom området genom att du får följa och medverka i en eller flera produktutvecklingsprocesser. Du ska även ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som konstruktör i batterielektriska system. Du ska kunna kommunicera på engelska vid behov under din LIA period.

 • Mekanik & hållfasthetslära 25 p.

  Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom mekanik och hållfasthet för att kunna arbeta som konstruktör batterielektriska system. Kunskaper som kursen syftar till att ge dig ligger inom områdena krafter och friläggning, energiomvandling, moment och kraftöverföring. Dessutom lär du dig relevanta hållfasthetsberäkningar för rollen.

 • Produkt­ut­veck­lings­pro­cessen & projektmetodik 10 p.

  Kursen syftar till att ge förståelse för produktutvecklingsprocessen och produktutvecklingsmetoder med fokus på kundtillfredsställelse avseende på produktens egenskaper och pris. Den behandlar samverkan inom företaget och med underleverantörerna samt effektivitet i planering och genomförande av produktutvecklingsarbetet. Vidare ger kursen dig en förståelse för entreprenörsanda samt produktutvecklingsprocessen ur ett hållbart samhällsperspektiv. Under kursen får du möjlighet att genomföra ett produktutvecklingsprojekt och gå igenom produktutvecklingsprocessens faser.

  Kursen behandlar även ledning och styrning av projekt i dess olika faser samt hur arbete i projektform kan bedrivas i industriell miljö. Du får kunskap om projektmetodik och projektverktyg och hur man muntligt och skriftligt redovisar projekt. Du över i färdigheterna att kunna utforma direktiv, projektplan och projektriskanalys samt strukturera projekt och definiera arbetsinnehåll i omfattning och avgränsningar, syfte, mål, delmål och effektmål samt att kunna tillämpa någon modell för tids- och resursplanering.

 • Styrenheter & system 25 p.

  Kursen ger dig möjlighet att bygga kunskap om hur styrenheter och styrsystem fungerar, hur kommunikation sker och hur olika styrsystem kan byggas upp. Den syftar till att förmedla kunskaper i styrenheter och hur de fungerar i batterilektriska system. Vidare får du förståelse för hur ett BMS, battery management system, fungerar.

 • Tillämpad konstruktion 30 p.

  Kursen ska ge kunskaper om konstruktionsteknik inom det maskintekniska området. Du tränas i att tolka och utforma ritningar enligt vedertagna standarder. Kursen skall ge förståelse för konstruktionsprocessen och behandlar relevanta konstruktionsmaterial för exempelvis elektriskt kablage och fästelement. Du får förståelse för kravsättning och vikten av att ta fram och jobba med kravspecar.

 • Tillämpad matematik 20 p.

  Kursen skall ge dig tillämpade matematikkunskaper som ligger till grund för att du ska klara och tillgodogöra dig utbildningens andra kurser. Kursen fokuserar på tillämpad matematik relevant för området och som är nödvändig för förståelse av samband och vid beräkningar inom ramen för yrkesrollen.

Framtida yrkesroller

Just nu finns ett särskilt stort behov av kompetens för att konstruera framtidens batte­ri­e­lekt­riska system.

Konstruktör batte­ri­e­lekt­riska system

Konstruerar utifrån ritningar och vedertagna standarder inom elektriska, elektro­niska och maskin­tek­niska områden. Du arbetar med relevanta konstruk­tions­ma­terial för exempelvis elektriskt kablage, busbars och fästelement.

CAD-konstruktör el

Designar kablage mellan styrenheter och elmotorer.

CAD-konstruktör mekanik

Konstruerar mekaniska delar i plast och metall för tillver­kande industrier.

CAD-konstruktör mekatronik

Designar utifrån kravspe­ci­fi­ka­tioner nya mekatro­niska system.

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hetskrav för programmet Konstruktör batte­ri­e­lekt­riska system är Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkänt betyg i följande kurser:

 • Matematik 2
 • Mekatronik 1 eller Fysik 1 eller Praktisk ellära

Saknar du kurserna ovan finns det flera andra vägar att bli antagen till utbild­ningen, exempelvis genom reell kompetens eller vår förut­bildning 👇. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka alternativ det finns för dig att läsa på vår yrkeshögskola!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Saknar du betyg i någon eller några av behörig­hets­kur­serna kan vår förut­bildning med inriktning matematik och/​eller teknik och el vara en väg in till utbild­ningen. Vi antar löpande, och i mån av plats, till förut­bild­ningen. Genomför du förut­bild­ningen med godkänt resultat kommer du automatiskt erbjudas plats på programmet. Förut­bild­ningen äger rum i våra lokaler med start 5 augusti och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Så ansöker du till förutbildningen

Du börjar med att ansöka till programmet Konstruktör batte­ri­e­lekt­riska system via YH​-antagning​.se. När vi gått igenom din ansökan och ser att du har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan, men saknar behörighet i en eller fler kurser, kan vi i mån av plats erbjuda dig plats på vår förut­bildning. Du kommer då få en ansök­ningslänk till förut­bild­ningen samt information om hur du ansöker till den.

Ansökan är öppen

Vi tar emot sena ansökningar till utbild­ningen. Ansök via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antag­nings­pro­cessen. Sena ansökningar behandlas löpande, i den mån det finns platser kvar på utbild­ningen. Har du pågående studier just nu kan du alltid komplettera med dina betyg längre fram.

Ansök direkt

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Johan Löfgren