Skip to content

Att vara handledare är ett förtroendeuppdrag

Som handledare får du vara med och hjälpa en annan person att utvecklas och växa inom sitt framtida yrke. Men det betyder också att du får en möjlighet att själv utvecklas och reflektera över ditt eget yrkes­ut­ö­vande och för många innebär handle­dar­rollen ett första steg mot framtida formella ledaruppdrag. Vi på Göteborgs Tekniska College är glada och tacksamma över att du tar emot en av våra studerande och vill göra allt vi kan för att stötta dig i din roll som handledare. 

Glöm inte att skriva omdöme

Som handledare bedömer du din praktikant efter genomförd LIA. Ditt omdöme utgör sedan underlag för den utbild­nings­an­svarige lärarens betyg på kursen. Omdömet ska vara oss tillhanda senast sista dagen på praktik­pe­rioden. Prakti­kanten kan inte bli godkänd på LIA:n förrän omdömet är inlämnat. Handledaren och prakti­kanten ska tillsammans gå igenom dokumentet innan praktiken avslutats.

Fyll i omdömet här

Kostnadsfri handle­dar­ut­bildning

Vi erbjuder en kostnadsfri handle­dar­ut­bildning för samtliga LIA-handledare. Mer information samt anmälan sker till Andrea Palmberg 0708 – 58 19 81.

Vanliga frågor och svar

Vi får ofta frågor kring LIA:n och nedan har vi försökt att besvara de frågor som ofta återkommer. Tryck på frågan så dyker svaret upp. Är det något annat du undrar över är det bara att kontakta oss!

Hur tar jag emot min praktikant på bästa sätt?

Den studerande har själv huvudansvar för LIA-perioden och för att den ska bli bra. Hen ansvarar för att söka upp dig och etablera en kontakt. Tillsammans skriver ni sedan en handlingsplan över LIA:n. Handlings­planen för LIA-perioden ska vara ett enkelt dokument som handledaren och prakti­kanten tillsammans upprättar utifrån de mål som finns angivna för LIA-perioden. Målen för varje LIA-period finns i det infor­ma­tions­häfte som är framtaget för varje utbildning och som du finner under ikonen studerande. Med målen i fokus skrivs en generell plan där anpassning görs till prakti­kantens egna behov och intressen och arbets­platsens möjligheter. Handlings­planen ska sedan styra LIA:n och vara underlag för senare utvärdering. Handlings­planen kan liknas vid en enkel arbets­be­skrivning där fokus ligger på att uppnå LIA-periodens mål. Handlings­planen skickas till utbild­nings­an­svarig hos oss.

Vad ska anges i handlingsplanen?

Här följer några frågor som kan vara till hjälp vid utform­ningen av handlingsplanen:

  • Vad är LIA-periodens mål?
  • Vad är prakti­kantens personliga mål med LIA-perioden?
  • Vilka aktiviteter och arbets­upp­gifter bör praktik­pe­rioden innehålla för att nå angivna kompe­tensmål för LIA-perioden?
  • Hur ska vi tillsammans arbeta för att bäst uppnå praktik­pe­ri­odens, prakti­kantens och handle­darens mål?

Får handlings­planen revideras?

Ja! Det är viktigt att inte se handlings­planen som ett statiskt dokument som inte får ändras underprak­tikens gång. Flera faktorer kan bidra till att handlings­planen behöver ändras eller uppdateras. Syftet med handlings­planen är att hålla kursen” genom hela LIA-perioden och att konti­nu­erligt återkomma till målen för respektive LIA-period.

Vilken försäkring gäller för min praktikant under LIA:n?

Vad händer om en praktikant råkar ut för en olycka eller orsakar skada på företagets utrustning? Det finns flera olika försäk­ringar för YH-studerande; personska­de­för­säkring, ansvars­för­säkring och Student UT-försäkring. Försäk­ringen gäller dygnet runt.

Personska­deskyddet motsvarar skyddet i den generella YH-student­för­säk­ringen i Sverige. Försäk­ringen tecknas och betalas av Myndigheten för yrkes­högskolan genom Kammar­kol­legium.

Ansvars­för­säk­ringen gäller under utbild­nings­mo­mentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäk­ringen omfattar skada som en YH-studerande tillfogar en icke-statlig arbets­givare eller företagare där utbild­ningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbets­gi­varen eller företagaren får betala enligt skade­stånds­lagen om en YH-studerande vållar en skada.

Student UT-försäk­ringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäk­ringen innehåller personska­deskydd och reseför­säk­rings­skydd. Försäk­rings­skyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet.