Skip to content

Fyll i omdömet senast sista dagen på praktikperioden

Utgå i ditt omdöme från betygskri­te­rierna nedan samt från LIA-periodens mål och se om prakti­kanten uppfyller dessa. Tycker du det är svårt att ge ett omdöme eller tvekar om du ska godkänna prakti­kanten eller inte, kontakta utbild­nings­an­svarig för hjälp!

Omdömet ska vara oss tillhanda senast sista dagen på praktik­pe­rioden. Prakti­kanten kan inte bli godkänd på LIA:n förrän omdömet är inlämnat. Handledaren och prakti­kanten ska tillsammans gå igenom dokumentet innan praktiken avslutats.

Betygskri­terier

Betyget Icke godkänt (IG)

Ej uppnått de under omstän­dig­he­terna givna kursmålen (dvs de mål som är möjliga att uppnå på just den här arbetsplatsen)

Betyget Godkänt (G)

 • Den studerande känner till yrkes­rollens arbetsuppgifter
 • Den studerande känner till yrkes­rollens funktion i företagets hela organisation
 • Den studerande agerar i yrkesrollen
 • Den studerande planerar och organiserar med handledning det egna arbetet
 • Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemp­li­fierar och diskuterar arbets­upp­gifter på en grund­läg­gande nivå
 • Den studerande löser enkla arbets­upp­gifter i få steg
 • Den studerande redovisar en begränsad fakta­kunskap inom arbetsområdet
 • Den studerande visar samar­bets­förmåga; fungerar i arbets­gruppen, ställer frågor och engagerar sig
 • Den studerande känner till kvali­tets­be­greppet; är medveten om regler och kvalitetsbegrepp
 • Den studerande genomför ett projekt på arbetsplatsen 

Betyget Väl godkänd (VG)

 • Den studerande är väl förtrogen med yrkes­rollens arbets­upp­gifter, dess utmaningar och utvecklingsområden
 • Den studerande är förtrogen med yrkes­rollens funktion i företagets hela organi­sation samt de olika verksam­heter inom och utom företaget som yrkesrollen kan tänkas samarbeta med
 • Den studerande fungerar väl i yrkes­rollens samtliga arbetsuppgifter
 • Den studerande planerar och organiserar själv­ständigt och på ett ändamåls­enligt sätt det egna arbetet
 • Den studerande redovisar resultat och beskriver, förklarar, exemp­li­fierar och diskuterar arbets­upp­gifter på en avancerad nivå (tänkt att även spegla LIA-projektet)
 • Den studerande löser omfattande arbets­upp­gifter i flera steg
 • Den studerande redovisar en omfattande fakta­kunskap inom arbetsområdet
 • Den studerande visar god samar­bets­förmåga; deltar aktivt i arbets­gruppen, driver egna idéer och tar initiativ
 • Den studerande har god förståelse för kvalitet; tar initiativ till förbätt­rings­arbete samt ser konse­kvenser av att bryta mot regler
 • Den studerande formulerar relevanta fråge­ställ­ningar och driver själv­ständigt ett komplext projekt på arbetsplatsen

Personligt omdöme

Skriv också gärna ned ett mer personligt omdöme där du beskriver hur prakti­kanten varit under praktik­pe­rioden. Natur­ligtvis blir vi glada om vi får positiva kommentarer, men även förbätt­rings­om­råden är viktiga för prakti­kantens fortsatta utveckling. Om du vill kan du ta hjälp av faktorer som:

 • Kreativitet
 • Ansvars­känsla
 • Ordning
 • Omdöme
 • Frånvaro
 • Läraktighet
 • Noggrannhet
 • Samar­bets­förmåga
 • Snabbhet
 • Omdöme
 • Punktlighet
 • Begåvning för arbetet
 • Initi­a­tiv­förmåga

Beskriv även kortfattat vad prakti­kanten arbetat med/​tagit del av under LIA-perioden.

Kontakta Hans vid frågor!

Hans Rosén
Arbets­livsko­or­di­nator
hans.​rosen@​gtc.​com
0708 – 58 19 41