Skip to content

DISTANS/HALVFART. Som produk­tions­lo­gistiker arbetar du med att skapa en effektiv logistik och att rätt sak är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Är du drivande, ser helheter och gillar att kommunicera med andra människor är detta en yrkesroll som passar dig! Utbild­ningen bedrivs till största del på distans med en fysisk träff per termin.


Antal YH-poäng

210

Antal platser

35 st

Utbildningsstart

-

Ansök senast

Ej sökbar

Examens­ar­betet gör du på ett företag

Som slutuppgift kommer du driva ett projekt med tydlig koppling till produk­tions­lo­gistik på ett företag. Projektet motsvarar åtta veckors heltidsarbete. 


Framtida yrkesroller

 • Produk­tions­lo­gistiker
 • Logistik­be­redare
 • Produk­tions­tek­niker — logistik
 • Förpack­nings­tek­niker
 • Produk­tions­pla­nerare
 • Materi­al­pla­nerare

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Examens­arbete 40 p.
 • Förpack­nings­lo­gistik 20 p.

  Syfte och mål med kursen är att behandla förpackningens betydelse för ett effektivt logistikflöde och hur den påverkas av produktionslösningar. Du får lära dig om förpackningens miljöpåverkan, hållbar utveckling, lastbärare och optimering av förpackningar. Vidare får du lära dig om sambandet mellan en produkts design och dess emballage och om konsekvenser av och välja retur- eller engångsemballage.

 • Industriell intro­duktion 10 p.
 • Industriell projekt­pla­nering 10 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge de studerande kunskaper och verktyg för att självständigt kunna definiera, planera och genomföra projekt i industriell verksamhet. Du får kunskap om hur det är att delta aktivt i projekt på den framtida arbetsplatsen. Vidare får du lära dig vad ett projekt är och när det är lämpligt att använda formen projekt och om projektets flöde och dess olika faser.

 • Lean logistics 20 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge förståelse för hur lean logistics och lean production är uppbyggt och påverkar logistik, produktion och lönsamhet samt hur ett modernt industriföretag kan ges konkurrensfördelar genom ett effektivt lean-tänkande och en tillämpad lean-filosofi. Du kommer att få praktiska verktyg för att kunna analysera produktionsflöden ur ett lean-perspektiv. I kursen läggs ett stort fokus på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case så som ett leanspel för att öva färdigheter som är kopplat till att analysera och förbättra produktionsflöden ur ett lean-perspektiv och att effektivisera ett produktionssystem.

 • Ledarskap & kommunikation 15 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge verktyg och medvetenhet för att leda logistikprojekt och kommunicera med människor i olika roller inom och utanför företaget. Genom ökad självkännedom får du en ökad självkänsla för att kunna växa som ledare. Genom gruppsamtal, självtester och praktiska övningar får du rikliga tillfällen att reflektera över den egna ledarrollen och förhållandet till arbetsgruppen samt hur ett effektivt arbetsklimat kan skapas. Vidare tränas du både i skriftlig och framför allt muntlig kommunikation, eftersom denna utgör ett mycket viktigt verktyg för ledaren.

 • Matematik & Excel för produktionslogistiker 20 p.

  Syftet och målet med kursen är dels att ge de kunskaper och färdigheter i att använda kalkylprogrammet Microsoft Excel som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen, dels att ge de kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för produktionsekonomiska, produktionstekniska och produktionslogistiska beräkningar. Kunskaperna syftar till att öka självständigheten och initiativförmågan vid problemlösning och även ge en inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar.

 • Produk­tions­lo­gistik A 15 p.

  Syfte och mål med kursen är att behandla produktionslogistikens grunder med fokus på ett tillverkande företag. Stor vikt läggs vid begreppet lönsamhet och hur logistiklösningar bidrar till företags lönsamhet och konkurrenskraft. Du får rikliga tillfällen att öva dig genom olika slags övningar och case/praktikfall som övar färdigheterna att kunna bland annat analysera kapitalbindning i ett flöde, analysera och bedöma ekonomiska konsekvenser av inköp samt dess påverkan på lagerkostnader. Vidare lär du dig bland annat att analysera och motivera storleken på säkerhetslager, analysera ekonomiska och fysiska konsekvenser av olika lagerbegrepp och lagerutformningsmetoder och dess koppling till produktion samt använda beställningsmodeller och motivera val av partiformningsmetod.

 • Produk­tions­lo­gistik B 15 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge en förståelse för produktionsprocessen och produktionslogistiklösningar i ett industriellt företag. Du får lära dig om samspelet mellan människa och maskin, olika organisationsenheter och hur de samspelar, hur produktion följs upp med olika nyckeltal, principerna för arbetsmätning, tidsstudier, ergonomi samt hur produktionstekniska lösningar påverkar produktionslogistik och lönsamheten inom industriföretag. Du kommer under handledning att öva dig på att genomföra flaskhalsstudier i programvara för flödessimulering.

 • Produk­tions­lo­gistik C 30 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge kunskaper och praktiska färdigheter i att kunna analysera flödesupplägg i produktion och att självständigt kunna ge förslag på olika förbättringsåtgärder i syfte att förbättra lönsamheten, reducera bundet kapital och effektivisera flöden. Du får lära dig hur leverantörsutveckling kan ge förbättrad produktionslogistik, hur kvalitetsarbete påverkar logistikflödet, hur planering och styrning av produktionsresurser och materialflöde sker med hjälp av affärssystem samt belyser vikten av korrekta in-och utdata.

 • Tillämpad produk­tions­e­konomi 15 p.

  Syfte och mål är att ge förståelse för vad lönsamhet innebär i industritekniska processer. Kursen behandlar företagsekonomi ur ett produktionsekonomiskt perspektiv, planering och styrning samt praktisk förståelse för lönsamhetens betydelse för verksamheten. Vidare behandlar kursen olika kalkylmodeller samt hur omvärlden påverkar tillverkningsföretagen och deras ekonomi. Du kommer att tränas i färdigheterna att kunna genomföra produkt-, lönsamhets- och investeringskalkyler enligt olika modeller samt att kunna beräkna kapitalbindningskostnader och kapitalbehov.

Pernilla och Tommy kombinerar arbete med studier hos oss

Det var under sommaren i fjol som Pernilla Björklund satt hemma och funderade på hur hösten skulle se ut. Likt många andra under pandemin stod hon inför en oviss framtid med permit­te­ringar. Men för en arbetsmyra som Pernilla skulle det inte gå att sitta hemma – hon behövde mer! Samtidigt, i en annan del av Sverige hade Tommy Marklund sen en tid tillbaka redan bestämt sig. Han ville satsa på en utbildning inom produk­tions­lo­gistik för att kunna utvecklas på sin arbetsplats och skickade in sin ansökan.

Läs hela intervjun

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda en förut­bildning på distans i delar av kurserna Matematik 2 och Produk­tions­kunskap 1 under vecka 25 – 27. Du behöver inte ansöka till förut­bild­ningen separat utan erbjudandet kommer att gå ut till de som har grund­läg­gande behörighet men saknar behörighet i kursen efter att antagningen är genomförd i maj. Om det är fler sökande än antalet platser så kommer urval att genomföras baserat på ett särskilt prov. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 2
 • Produk­tions­kunskap 1

Anordnare kan dock göra undantag. Sök om du är intresserad av utbild­ningen — du har alltid en chans att komma in!

Utbild­ningen kräver även:

 • God datorvana
 • Tillgång till dator med webbkamera, mikrofon och tillgång till Internet

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt