Skip to content

DISTANS/HALVFART. För dig som vill kombinera arbete med distans­studier erbjuder vi nu en spännande deltids­ut­bildning inom produk­tions­lo­gistik. Utbild­ningen bedrivs till största del på distans med en fysisk träff per termin.

Industrin söker ständigt nya och duktiga medarbetare med kännedom om produktionslogistik. Som produktionslogistiker arbetar du med att skapa en effektiv logistik och att rätt sak är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Är du drivande, ser helheter och gillar att kommunicera med andra människor är detta en yrkesroll som passar dig!


Utbildningsstart

16 sept

Ansök snarast

Vi tar emot ansökningar fram till utbildningsstart

Antal YH-poäng

210

Antal deltagare

35 st

Vi tar emot sena ansökningar!

Vill du studera i höst? Vi tar emot sen ansökningar till samtliga utbildningar. Sena ansökningar behandlar vi i tur och ordning och ju tidigare du ansöker, desto större chans till en plats på utbildningen.

Ansök direkt


Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Examens­ar­betet gör du på ett företag

Som slutuppgift kommer du driva ett projekt med tydlig koppling till produk­tions­lo­gistik på ett företag. Projektet motsvarar åtta veckors heltidsarbete. 


Framtida yrkesroller

 • Produk­tions­lo­gistiker
 • Logistik­be­redare
 • Produk­tions­tek­niker — logistik
 • Förpack­nings­tek­niker
 • Produk­tions­pla­nerare
 • Materi­al­pla­nerare

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Examens­arbete 40 p.
 • Förpack­nings­lo­gistik 20 p.

  Syfte och mål med kursen är att behandla förpackningens betydelse för ett effektivt logistikflöde och hur den påverkas av produktionslösningar. Du får lära dig om förpackningens miljöpåverkan, hållbar utveckling, lastbärare och optimering av förpackningar. Vidare får du lära dig om sambandet mellan en produkts design och dess emballage och om konsekvenser av och välja retur- eller engångsemballage.

 • Industriell intro­duktion 10 p.
 • Industriell projekt­pla­nering 10 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge de studerande kunskaper och verktyg för att självständigt kunna definiera, planera och genomföra projekt i industriell verksamhet. Du får kunskap om hur det är att delta aktivt i projekt på den framtida arbetsplatsen. Vidare får du lära dig vad ett projekt är och när det är lämpligt att använda formen projekt och om projektets flöde och dess olika faser.

 • Lean logistics 20 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge förståelse för hur lean logistics och lean production är uppbyggt och påverkar logistik, produktion och lönsamhet samt hur ett modernt industriföretag kan ges konkurrensfördelar genom ett effektivt lean-tänkande och en tillämpad lean-filosofi. Du kommer att få praktiska verktyg för att kunna analysera produktionsflöden ur ett lean-perspektiv. I kursen läggs ett stort fokus på att arbeta med praktiska övningar och relevanta case så som ett leanspel för att öva färdigheter som är kopplat till att analysera och förbättra produktionsflöden ur ett lean-perspektiv och att effektivisera ett produktionssystem.

 • Ledarskap & kommunikation 15 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge verktyg och medvetenhet för att leda logistikprojekt och kommunicera med människor i olika roller inom och utanför företaget. Genom ökad självkännedom får du en ökad självkänsla för att kunna växa som ledare. Genom gruppsamtal, självtester och praktiska övningar får du rikliga tillfällen att reflektera över den egna ledarrollen och förhållandet till arbetsgruppen samt hur ett effektivt arbetsklimat kan skapas. Vidare tränas du både i skriftlig och framför allt muntlig kommunikation, eftersom denna utgör ett mycket viktigt verktyg för ledaren.

 • Matematik & Excel för produktionslogistiker 20 p.

  Syftet och målet med kursen är dels att ge de kunskaper och färdigheter i att använda kalkylprogrammet Microsoft Excel som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen, dels att ge de kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för produktionsekonomiska, produktionstekniska och produktionslogistiska beräkningar. Kunskaperna syftar till att öka självständigheten och initiativförmågan vid problemlösning och även ge en inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar.

 • Produk­tions­lo­gistik A 15 p.

  Syfte och mål med kursen är att behandla produktionslogistikens grunder med fokus på ett tillverkande företag. Stor vikt läggs vid begreppet lönsamhet och hur logistiklösningar bidrar till företags lönsamhet och konkurrenskraft. Du får rikliga tillfällen att öva dig genom olika slags övningar och case/praktikfall som övar färdigheterna att kunna bland annat analysera kapitalbindning i ett flöde, analysera och bedöma ekonomiska konsekvenser av inköp samt dess påverkan på lagerkostnader. Vidare lär du dig bland annat att analysera och motivera storleken på säkerhetslager, analysera ekonomiska och fysiska konsekvenser av olika lagerbegrepp och lagerutformningsmetoder och dess koppling till produktion samt använda beställningsmodeller och motivera val av partiformningsmetod.

 • Produk­tions­lo­gistik B 15 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge en förståelse för produktionsprocessen och produktionslogistiklösningar i ett industriellt företag. Du får lära dig om samspelet mellan människa och maskin, olika organisationsenheter och hur de samspelar, hur produktion följs upp med olika nyckeltal, principerna för arbetsmätning, tidsstudier, ergonomi samt hur produktionstekniska lösningar påverkar produktionslogistik och lönsamheten inom industriföretag. Du kommer under handledning att öva dig på att genomföra flaskhalsstudier i programvara för flödessimulering.

 • Produk­tions­lo­gistik C 30 p.

  Syfte och mål med kursen är att ge kunskaper och praktiska färdigheter i att kunna analysera flödesupplägg i produktion och att självständigt kunna ge förslag på olika förbättringsåtgärder i syfte att förbättra lönsamheten, reducera bundet kapital och effektivisera flöden. Du får lära dig hur leverantörsutveckling kan ge förbättrad produktionslogistik, hur kvalitetsarbete påverkar logistikflödet, hur planering och styrning av produktionsresurser och materialflöde sker med hjälp av affärssystem samt belyser vikten av korrekta in-och utdata.

 • Tillämpad produk­tions­e­konomi 15 p.

  Syfte och mål är att ge förståelse för vad lönsamhet innebär i industritekniska processer. Kursen behandlar företagsekonomi ur ett produktionsekonomiskt perspektiv, planering och styrning samt praktisk förståelse för lönsamhetens betydelse för verksamheten. Vidare behandlar kursen olika kalkylmodeller samt hur omvärlden påverkar tillverkningsföretagen och deras ekonomi. Du kommer att tränas i färdigheterna att kunna genomföra produkt-, lönsamhets- och investeringskalkyler enligt olika modeller samt att kunna beräkna kapitalbindningskostnader och kapitalbehov.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 2
 • Produk­tions­kunskap 1

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om du är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Utbild­ningen kräver även:

 • God datorvana
 • Tillgång till dator med webbkamera, mikrofon och tillgång till Internet

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning på distans i delar av kurserna Matematik 2 och Produk­tions­kunskap 1 Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg