Skip to content

HELFART/DAGTID. Under­hålls­tek­niker — el & automation är en utbildning för dig som gillar att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda.


Antal YH-poäng

420

Antal platser

25 st

Utbildningsstart

18 sep

Ansök direkt

Vi tar emot ansökningar fram till utbildningsstart

För dig som söker ett varierande och roligt jobb

Framtidens industri är i allt högre grad automa­ti­serad, vilket kräver helt nya kunskaper inom el och program­mering. Som under­hålls­tek­niker med inriktning mot el och automation är du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri.

Att arbeta som under­hålls­hålls­tek­niker är omväxlande och roligt och passar dig som gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem. Du arbetar med både förebyg­gande och avhjälpande underhåll på maskiner och mekanisk utrustning i exempelvis tillverk­nings­in­du­strin. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet. 

Ansök direkt

Du ansöker till utbild­ningen Under­hålls­tek­niker — el & automation via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antagningsprocessen.

Ansök här

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hetskrav för Under­hålls­tek­niker — el & automation är Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkänt betyg i följande kurs:

 • Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
 • Produk­tions­ut­rustning 1 eller Elektro­me­kanik eller motsvarande kunskaper

Vi som anordnare kan dock göra undantag. Sök om du är intresserad av utbild­ningen — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda en förut­bildning i delar av kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1 under vecka 32 – 37 i våra lokaler vid Volvo Torslanda i Göteborg. Du behöver inte ansöka till förut­bild­ningen separat utan erbjudandet kommer att gå ut till de som har grund­läg­gande behörighet men saknar behörighet i en eller båda kurserna efter att antagningen är genomförd i maj. Om det är fler sökande än antalet platser så kommer urval att genomföras baserat på ett särskilt prov. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Lärande i arbete

Redan under utbild­ningen får du prova på yrket. Under dina två LIA-perioder kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. 

Beroende på intresse och förkun­skaper matchas du via coachande samtal till en praktik­plats som passar just dig. Arbets­upp­gif­terna varierar beroende på företag men kan exempelvis vara:

 • Programmera PLC och robot
 • Felsökning
 • Förebyg­gande och avhjälpande underhåll
 • 3D-printning
 • Svarv‑, svets- och fräsarbeten

Industrin har ett stort kompetens­behov av utbildade under­hålls­tek­niker och flera tar emot LIA-studenter från oss, däribland Volvo Cars, AB Volvo, IAC, Plasman, Adient, St1, Preem och Touch Point Medical.

Läs mer om LIA

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Arbets­ledning & kommunikation 10 p.

  Som underhållstekniker arbetar man förutom med traditionellt underhåll, med förändrings- och förbättringsarbete samt projekt. Du får genom ledarskapsövningar och gruppövningar reflektera över din egen ledarroll och får en inblick i utvecklingen av organisationer samt de ekonomiska sambanden i ett företag. Du kommer att få reflektera över din egen personliga utveckling som krävs för att axla en ledarroll genom ökad självkännedom och självkänsla samt förståelse för lärandeprocessen och självinlärningsteknik.

 • Automation i processer 10 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper om hur olika system samarbetar och kommunicerar i automatiserade processer. Du får även utveckla dina kunskaper i att planera och utföra arbete i automatiserade processer med hjälp av systemdokumentation, till exempel ritningar och manualer. Kursen ska bland annat bidra till att utveckla förståelse av säkerhet, standarder och begrepp samt färdigheter i att tillämpa dessa. Vidare får du även möjlighet att utveckla din förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade processer.

 • Automation & program­mering för underhållstekniker 30 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserad kunskap om de enskilda systemen som ingår inom området automatiserade processer. Du kommer även att få kunskap i PLC-/Industrirobotsystem användningsområden, uppbyggnad och funktion samt deras betydelse i olika tillverkningssystem för automatiserade processer. Kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade processer. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ges du möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 1 30 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att du kommer att utveckla förmågan att planera, installera och sätta automatiserade processer i drift. Vidare får du även utveckla förmågan att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i automatiserade processer. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ges du möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 2 20 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att du kommer att utveckla förmågan att planera, installera och sätta automatiserade processer i drift. Vidare får du hjälp med att utveckla förståelse av säkerhet, standarder och begrepp samt färdigheter i att tillämpa dessa. Du lär dig att på ett självständigt sätt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i elektronikkretsar.

 • Examens­arbete 15 p.
 • Fysik & kemi i underhållsmiljö 10 p.

  Som underhållstekniker kommer man, i samband med bland annat felsökning, i kontakt med olika fenomen. Dessa fenomen har ofta sin förklaring inom fysiken eller kemin. Du kommer att få specialiserade kunskaper inom fysik och kemi i olika underhållsmiljöer i form av mekanisk-, termisk och kemisk påverkan och lära dig terminologin inom dessa områden.

 • Hållbar energi­an­vändning 10 p.

  Efter genomgången kurs kommer du att ha specialiserad kunskap om de metoder som finns för att säkerställa en effektiv energianvändning. Du kommer att kunna välja energieffektiva metoder i det löpande underhållet för att minimera energiförluster samt kunna välja energieffektiva lösningar vid nyinvesteringar anpassat efter förutsättningarna. Kursen tar bland annat upp ventilation, kylsystem och luftkonditionering, färskvattensystem, avloppssystem, samt larm och passersystem.

 • Industriell IT & säker­hets­system samt smart underhåll 45 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserad kunskap om området säkerhetssystem med tillhörande komponenter till automatiserade processer samt bestämmelser, programmering och konfiguration. Vidare kommer du att få inblick i och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. Du får lära dig olika sätt att skicka digital information, begränsningar samt säkerhet och prestanda vid val av olika överföringsmedier. Vidare kommer du att utveckla förståelse av begreppet smarta fabriker som ger förutsättning till att förbättra processer samt arbetssituationen för sig själv och andra. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ges du möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Konstruktion & additiv tillverkning med 3D-printer 10 p.
 • Kvalitet & miljö 10 p.

  Syftet med kursen är att ge kunskaper om olika verktyg för problemlösning och förbättringsarbete ur ett underhållsperspektiv samt även kunskaper i kvalitets- och miljöarbete enligt kraven för ISO 9000 och ISO14000. Vidare får du lära dig om underhållets betydelse för kvalitetssäkring av produktionen eller processen och hur offensiva kvalitetssatsningar kan påverka organisationens konkurrenskraft och lönsamhet.

 • Lärande i Arbete 1 40 p.
 • Lärande i Arbete 2 50 p.
 • Matematik & Excel för underhållstekniker 20 p.

  Syftet med kursen är att erbjuda kunskaper i matematik och Excel samt färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen. Du kommer att få en ökad självständighet och initiativförmåga vid problemlösning och även få en inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar.

 • Mekaniskt underhåll 1 20 p.

  För att arbeta som underhållstekniker behöver man ha specialiserade kunskaper inom verkstadsmekanik, hydraulik, pneumatik och sammanfogningsmetoder. Du kommer att på egen hand kunna bedöma när det är lämpligt att använda hydraulik eller pneumatik baserat på de svagheter och styrkor som finns mellan hydraulik och pneumatik. Vidare får du kunskap om tillverkningsmetoder och kvalitetskontroll samt belyser perspektivet hälsa och säkerhet i det löpande arbetet.

 • Mekaniskt underhåll 2 30 p.

  För att självständigt kunna utföra förebyggande och avhjälpande underhåll enligt rådande praxis kommer du att få kunskap i lagerteknik, de fem oförstörande provningsmetoderna, värmebehandling och metoder för tillståndskontroll. Du kommer även att få mycket kunskap om hur värme påverka lager, smörjmedel, pumpar mm.

 • Regler­teknik för underhållstekniker 15 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Du kommer att utveckla förmågan att planera, installera och sätta reglertekniska processer i drift samt utveckla förmågan att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i reglertekniska processer. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete kommer du ges möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Säkert underhåll med hälsa & säkerhet 10 p.

  Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupade kunskaper kring hälsa och säkerhet som är nödvändiga för säkert underhållsarbete. Du kommer att få lära dig att arbeta säkert med hantering av kemikalier, tunga lyft med truck och travers samt trycksatta system. Vidare får du lära dig hantering av miljöfarligt gods samt lagar och regler, så som AFS, CE-märkning och maskindirektivet där du får göra riskbedömningar och planera för att undvika skador ingår i kursen. Du kommer att erhålla certifikat inom fallskydd, heta arbeten och SSG entrépass.

 • Under­hållets stödfunk­tioner & upplägg 20 p.

  I rollen som underhållstekniker ställs det krav på kunskaper om planering, effektivitet, ekonomi och arbetsmiljö kopplat till underhåll inom fastighetsbranschen och industrin. Du kommer att få insikt i och kunskap om hur ett effektivt underhåll kan planeras. Du kommer att kunna beskriva de grundläggande hörnstenarna i ett driftsäkert och kostnadseffektivt underhåll över tid inom industrin och fastighetsbranschen samt på egen hand välja de mest lämpliga metoderna. Vidare kommer du att få insikt i och kunskap om sambanden mellan underhållsteknik och ekonomi, t.ex. hur underhållets upplägg påverkar ett företags ekonomiska resultat och du ska kunna ge förslag vid olika investeringar. Du kommer också att få specialiserade kunskaper om vilka risker som finns på en arbetsplats samt vilka åtgärder som är lämpliga för att reducera riskerna i arbetet. Du lär dig vilken skyddsutrustning som är lämplig i vanligt förekommande arbetsmiljöer och kan på egen hand välja säkra arbetsmetoder.

 • Återstäl­lan­de­teknik 15 p.

  För en underhållstekniker innebär arbetet till stor del att återställa maskiners och utrustningars tillstånd så att krävd funktion kan utföras. Dessa maskiner och utrustningar består helt eller delvis av integrerade mekaniska, elektriska och elektroniska system vilket innebär att man som underhållstekniker måste kunna hantera olika tekniker i ett och samma system. Du kommer att tränas i detta samt i säkerställande av att underhållsobjektet uppfyller krav på specifikationer, funktion, säkerhet och standarder.

Framtida yrkesroller

Prognoser visar att Sverige behöver 5000 nya under­hålls­tek­niker per år för att täcka kommande behov i industri, kommun och landsting. Du läste rätt. 5000 per år!

Under­hålls­tek­niker

Utför förebyg­gande och avhjälpande underhåll på maskiner och mekanisk utrustning i till exempel tillverk­nings­in­du­strin. Felsökning och reparation av maskiner som gått sönder och skapar stopp i produktion ingår även i jobbet. 

Automa­tions­tek­niker

Arbetar övergri­pande med att installera, driftsätta, programmera och underhålla automa­ti­serade anlägg­ningar och maskiner. I yrkesrollen styr och övervakar en tillverk­nings­pro­cesser liksom kontrol­lerar, felsöker och utför förebyg­gande underhåll av maskiner och anläggningar.

Under­hålls­me­ka­niker

En praktisk inriktad yrkesroll mot mekanik och elteknik i exempelvis tillverk­nings­in­du­strin. En arbetar med förebyg­gande underhåll för att minska risken för driftstopp likväl som att lösa akuta problem som uppstår i produktion. 

Service­tek­niker

Arbetar med service och repara­tioner av olika maskiner på olika avdelningar eller hos olika kunder. Felsökning, analys och lösning­förslag liksom service av maskiner ingår i jobbet. 

Fastig­hets­tek­niker

Ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastig­heters tekniska system. 

Indust­ri­e­lekt­riker

Installerar och monterar elektrisk utrustning samt underhåller och reparerar el- och automa­ti­serade anläggning i exempelvis tillverkningsindustrin.

Vad gör en underhållstekniker?

Vi har träffat Andreas Milerup som tog examen från oss våren 2021 för att se vad han gör idag och höra vad hans arbete som under­hålls­tek­niker faktiskt handlar om. 

Läs hela intervjun

Ansök direkt

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Du ansöker till utbild­ningen via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antagningsprocessen.

Ansök direkt

Vanliga frågor

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Linn Ramstedt