Skip to content

HELFART/DAGTID. För dig som gillar att kavla upp ärmarna och lösa praktiska problem. Branschen skriker efter utbildade under­hålls­tek­niker och möjlig­heterna för ett utvecklande och välbetalt jobb efter examen är extra goda. Sök redan idag!

Framtidens industri är i allt högre grad automatiserad, vilket kräver helt nya kunskaper inom el och programmering. Som underhållstekniker med inriktning mot el och automation är du en viktig spelare i uppdraget att skapa en modern och hållbar industri. I jobbet är ingen dag den andra lik och det är viktigt att du gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.


Utbildningsstart

Sep 2022

Ansökan öppnar

Jan 2022

Antal YH-poäng

420

Antal deltagare

32 st

Lärande i arbete

Redan under utbild­nings­pe­rioden får du prova på yrket. Under dina två LIA-perioder kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Läs mer om LIA


Framtida yrkesroller

 • Under­hålls­tek­niker
 • Automa­tions­tek­niker
 • Indust­ri­e­lekt­riker
 • Under­hålls­me­ka­niker
 • Service­tek­niker
 • Fastig­hets­tek­niker

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Arbets­ledning & kommunikation 15 p.

  Som underhållstekniker arbetar man förutom med traditionellt underhåll, med förändrings- och förbättringsarbete samt projekt. Du får genom ledarskapsövningar och gruppövningar reflektera över din egen ledarroll och får en inblick i utvecklingen av organisationer samt de ekonomiska sambanden i ett företag. Du kommer att få reflektera över din egen personliga utveckling som krävs för att axla en ledarroll genom ökad självkännedom och självkänsla samt förståelse för lärandeprocessen och självinlärningsteknik.

 • Automation i processer 10 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper om hur olika system samarbetar och kommunicerar i automatiserade processer. Du får även utveckla dina kunskaper i att planera och utföra arbete i automatiserade processer med hjälp av systemdokumentation, till exempel ritningar och manualer. Kursen ska bland annat bidra till att utveckla förståelse av säkerhet, standarder och begrepp samt färdigheter i att tillämpa dessa. Vidare får du även möjlighet att utveckla din förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade processer.

 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 1 30 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att du kommer att utveckla förmågan att planera, installera och sätta automatiserade processer i drift. Vidare får du även utveckla förmågan att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i automatiserade processer. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ges du möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Elteknik för under­hålls­tek­niker 2 20 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Detta innebär att du kommer att utveckla förmågan att planera, installera och sätta automatiserade processer i drift. Vidare får du hjälp med att utveckla förståelse av säkerhet, standarder och begrepp samt färdigheter i att tillämpa dessa. Du lär dig att på ett självständigt sätt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i elektronikkretsar.

 • Examens­arbete 15 p.
 • Felsökning & materialkunskap 10 p.

  Som underhållstekniker behöver man ha förståelse för olika material och dess egenskaper för att i samband med anskaffning, utbyte eller bearbetning, göra rätt val. Du får lära dig att kunna planera, utföra och identifiera logiska och analytiska metoder för felsökning av maskiners ingående element, utifrån given situation

 • Fysik & kemi i underhållsmiljö 10 p.

  Som underhållstekniker kommer man, i samband med bland annat felsökning, i kontakt med olika fenomen. Dessa fenomen har ofta sin förklaring inom fysiken eller kemin. Du kommer att få specialiserade kunskaper inom fysik och kemi i olika underhållsmiljöer i form av mekanisk-, termisk och kemisk påverkan och lära dig terminologin inom dessa områden.

 • Hållbar energi­an­vändning 10 p.

  Efter genomgången kurs kommer du att ha specialiserad kunskap om de metoder som finns för att säkerställa en effektiv energianvändning. Du kommer att kunna välja energieffektiva metoder i det löpande underhållet för att minimera energiförluster samt kunna välja energieffektiva lösningar vid nyinvesteringar anpassat efter förutsättningarna. Kursen tar bland annat upp ventilation, kylsystem och luftkonditionering, färskvattensystem, avloppssystem, samt larm och passersystem.

 • Industriell IT samt säkerhetssystem 30 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserad kunskap om området säkerhetssystem med tillhörande komponenter till automatiserade processer samt bestämmelser, programmering och konfiguration. Vidare kommer du att få inblick i och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. Du får lära dig olika sätt att skicka digital information, begränsningar samt säkerhet och prestanda vid val av olika överföringsmedier. Vidare kommer du att utveckla förståelse av begreppet smarta fabriker som ger förutsättning till att förbättra processer samt arbetssituationen för sig själv och andra. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ges du möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Kvalitet och miljö 10 p.

  Syftet med kursen är att ge kunskaper om olika verktyg för problemlösning och förbättringsarbete ur ett underhållsperspektiv samt även kunskaper i kvalitets- och miljöarbete enligt kraven för ISO 9000 och ISO14000. Vidare får du lära dig om underhållets betydelse för kvalitetssäkring av produktionen eller processen och hur offensiva kvalitetssatsningar kan påverka organisationens konkurrenskraft och lönsamhet.

 • Lärande i Arbete 1 40 p.
 • Lärande i Arbete 2 50 p.
 • Matematik och Excel för underhållstekniker 20 p.

  Syftet med kursen är att erbjuda kunskaper i matematik och Excel samt färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen. Du kommer att få en ökad självständighet och initiativförmåga vid problemlösning och även få en inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar.

 • Mekanik 1 20 p.

  För att arbeta som underhållstekniker behöver man ha specialiserade kunskaper inom verkstadsmekanik, hydraulik, pneumatik och sammanfogningsmetoder. Du kommer att på egen hand kunna bedöma när det är lämpligt att använda hydraulik eller pneumatik baserat på de svagheter och styrkor som finns mellan hydraulik och pneumatik. Vidare får du kunskap om tillverkningsmetoder och kvalitetskontroll samt belyser perspektivet hälsa och säkerhet i det löpande arbetet.

 • Mekanik 2 30 p.

  För att självständigt kunna utföra förebyggande och avhjälpande underhåll enligt rådande praxis kommer du att få kunskap i lagerteknik, de fem oförstörande provningsmetoderna, värmebehandling och metoder för tillståndskontroll. Du kommer även att få mycket kunskap om hur värme påverka lager, smörjmedel, pumpar mm.

 • Program­mering för underhållstekniker 30 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserad kunskap om de enskilda systemen som ingår inom området automatiserade processer. Du kommer även att få kunskap i PLC-/Industrirobotsystem användningsområden, uppbyggnad och funktion samt deras betydelse i olika tillverkningssystem för automatiserade processer. Kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att förebygga och avhjälpa fel i automatiserade processer. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ges du möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Regler­teknik för underhållstekniker 15 p.

  Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Du kommer att utveckla förmågan att planera, installera och sätta reglertekniska processer i drift samt utveckla förmågan att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i reglertekniska processer. Genom både praktiskt och teoretiskt arbete kommer du ges möjlighet att öva dig i att arbeta enligt yrkespraxis.

 • Säkert underhåll med hälsa & säkerhet 10 p.

  Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupade kunskaper kring hälsa och säkerhet som är nödvändiga för säkert underhållsarbete. Du kommer att få lära dig att arbeta säkert med hantering av kemikalier, tunga lyft med truck och travers samt trycksatta system. Vidare får du lära dig hantering av miljöfarligt gods samt lagar och regler, så som AFS, CE-märkning och maskindirektivet där du får göra riskbedömningar och planera för att undvika skador ingår i kursen. Du kommer att erhålla certifikat inom fallskydd, heta arbeten och SSG entrépass.

 • Under­hållets stödfunktioner 15 p.

  Som underhållstekniker behöver man ha kunskap, färdighet och kompetens gällande underhållets infrastruktur. Du kommer att få såväl kunskap som färdigheter inom systematiskt förbättringsarbete, produktionsfilosofier och olika underhållskoncept. Du kommer att lära dig att ta fram offerter och kalkyler, tekniska specifikationer samt funktionskravsbeskrivningar vid nyanskaffning. Underhållets infrastruktur omfattar även kunskaper om partnerskap, avtal, kontrakt, lagar, förordningar och betydelsen av dokumentationshantering samt reservdelshållning och förrådshantering.

 • Under­hållets uppläggning 15 p.

  I rollen som underhållstekniker ställs det krav på kunskaper om planering, effektivitet, ekonomi och arbetsmiljö kopplat till underhåll inom fastighetsbranschen och industrin. Du kommer att få insikt i och kunskap om hur ett effektivt underhåll kan planeras. Du kommer att kunna beskriva de grundläggande hörnstenarna i ett driftsäkert och kostnadseffektivt underhåll över tid inom industrin och fastighetsbranschen samt på egen hand välja de mest lämpliga metoderna. Vidare kommer du att få insikt i och kunskap om sambanden mellan underhållsteknik och ekonomi, t.ex. hur underhållets upplägg påverkar ett företags ekonomiska resultat och du ska kunna ge förslag vid olika investeringar. Du kommer också att få specialiserade kunskaper om vilka risker som finns på en arbetsplats samt vilka åtgärder som är lämpliga för att reducera riskerna i arbetet. Du lär dig vilken skyddsutrustning som är lämplig i vanligt förekommande arbetsmiljöer och kan på egen hand välja säkra arbetsmetoder.

 • Återstäl­lan­de­teknik 15 p.

  För en underhållstekniker innebär arbetet till stor del att återställa maskiners och utrustningars tillstånd så att krävd funktion kan utföras. Dessa maskiner och utrustningar består helt eller delvis av integrerade mekaniska, elektriska och elektroniska system vilket innebär att man som underhållstekniker måste kunna hantera olika tekniker i ett och samma system. Du kommer att tränas i detta samt i säkerställande av att underhållsobjektet uppfyller krav på specifikationer, funktion, säkerhet och standarder.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
 • Produk­tions­ut­rustning 1 eller Elektro­me­kanik eller motsvarande kunskaper

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning i delar av kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1. Den som genomför förut­bild­nignen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg