Skip to content

Moderna lokaler med avancerad teknikutrustning

Våra lärcenter finner du i Volvo Person­vagnars fabrik i Torslanda vilket ger en unik närhet till industrin och fordons­bran­schen. På våra lärcenter finns både tradi­tio­nella klassrum och öppna studi­e­miljöer med god tillgång till datorer med Internetanslutning.

Varierande under­vis­nings­me­toder

Utbild­ningarna inleds med en intro­duktion till studi­e­teknik, datorer och IT, grupp­dy­namik och likabe­handling samt medar­be­tarskap och CV-skrivning. Under utbild­ningens gång varvas föreläs­ningar, praktiskt arbete, labora­tioner, projekt och grupp­ar­beten. Datorn är hela tiden ett viktigt verktyg i studierna. Skolan har en webbplattform, ITS Learning, där du finner ditt kursma­terial och din indivi­duella pedagogiska planering (IPP).

Praktik på företag

I alla utbildningar ingår praktik­veckor där du får testa på din framtida yrkesroll. På så sätt får du möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i det verkliga arbetslivet. Genom praktiken får du erfaren­heter som inte går att inhämta i klassrummet och knyter företags­kon­takter som kan vara värdefulla när det är dags att söka jobb. Bland våra samar­bets­fö­retag finner du bl.a. Volvo­bo­lagen och dess under­le­ve­ran­törer, efter­marknad och märkes­verk­städer samt en rad små och stora industri­fö­retag i regionen.

Du får en mentor

Som studerande får du en egen mentor som stödjer dig i dina studier och tillsammans tar ni fram en individuell pedagogisk planering (IPP). Lärarna på skolan är engagerade och anpassar under­vis­ningens innehåll efter den senaste tekniken. Våra lärare har olika bakgrund och erfaren­heter från både näringsliv och högskola.

Stöd i svenska språket

Har du ett annat modersmål än svenska erbjuder vi stöd för att du ska klara av din utbildning och förstå de tekniska ord som är vanliga inom yrkesrollen. Våra tekniklärare har flera års erfarenhet av arbete med SFI och yrkes­utbildningar och på skolan finns flera lärare i svenska som andraspråk.

Studi­e­väg­ledning, speci­al­pe­dagog och kurator

Ibland känns det tufft att studera och man kan vara i behov av extra stöd och vägledning. Då kan en träff med vår studie- och yrkes­väg­ledare, vår speci­al­pe­dagog eller vår kurator hjälpa dig vidare. De finns här för att svara på dina frågor och ge dig verktygen som gör att du lyckas med studierna och når ditt mål med utbildningen!

Studiemedel

Våra yrkesvuxen­utbildningar är studi­e­me­dels­be­rät­ti­gande, vilket gör att du kan söka båda bidrag och lån. På CSN:s hemsida finns information om olika typer av studiestöd. Du kan även räkna ut när dina studi­es­kulder kommer att vara återbetalda.

CSN Göteborg
403 39 Göteborg
0771 – 276300
www​.csn​.se