Skip to content

Företag och industrier automa­ti­serar i allt större utsträckning sin verksamhet för att vara resur­sef­fektiva och konkur­rens­kraftiga, vilket skapar behov av personal med kompetens inom instal­lation, drift­sättning, service och underhåll.


Utbild­ningens innehåll

Utbild­ningen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna få anställning som tekniker inom modern industrin. I utbild­ningen varvas teoretiska och praktiska moment i skolans teori- och labora­tions­salar. Även praktik inom ett industri­tek­niskt företag ingår.

Många av kurserna i utbild­ningen hanterar speci­al­program för tex. PLC och robot­pro­gram­mering eller grafisk hantering av ritningar, så god datorvana underlättar. 

Det är också viktigt att du har grund­läg­gande matema­tik­kun­skaper och ett visst intresse för beräkningar, vilket krävs för att tillgo­dogöra sig utbild­ningen, framförallt i elkurserna. 

Ute på företagen är många tekniska manualer skrivna på engelska och du behöver kunna utföra sökningar på nätet på engelska. 

Utbild­ningen ger dig teoretisk kompetens för aukto­ri­sation B, vilket ger dig rätt att efter två års praktik utföra instal­la­tions­arbete, samt lossa och ansluta elektrisk lågspänningsutrustning.

Utbild­ningens längd

Studierna är på heltid och du läser cirka 57 veckor beroende på förkun­skaper och studietakt. Under juli månad är det studieuppehåll.

Studieform

Lärarledda lektioner, labora­tioner, APL, själv­studier samt handledning.

Förkun­skaper

Kunskaper motsvarande grundskola i svenska eller svenska som andra språk samt matematik. Industri­er­fa­renhet önskvärt. Vi erbjuder stöd i form av yrkes­svenska för studerande med annat modersmål än svenska.

Kurser

 • Robotteknik
 • Avhjälpande underhåll
 • Underhåll och driftsäkerhet
 • Ellära
 • Praktisk ellära
 • Elkraft­teknik
 • Elmotor­styrning
 • Industri­tek­niska processer
 • Matematik
 • Distri­bu­erade styrsystem
 • Mät- och styrteknik
 • Mät- och reglerteknik
 • Program­merbara styrsystem

Brett arbetsfält

Utbild­ningen ger dig ett brett arbetsfält inom industrin men även inom fastig­hets­au­to­mation eller försäljning av automationsutrustning.

Ansök!

Du ansöker till utbild­ningen hos ArbVux eller GRVux.

En dag på jobbet

Som automa­tions­tek­niker arbetar du med att installera, ställa in och köra igång automatiska anlägg­ningar och programmera anlägg­ningar som är datorstyrda. I arbets­upp­gif­terna ingår att kontrollera apparater och anlägg­ningar och utföra förebyg­gande underhåll. Ibland är maskinerna eller anlägg­ningarna uppkopplade till nätverk och felsök­ningen görs ofta via en uppkopplad dator innan man kommer ut i anlägg­ningen. I yrkesrollen kan du också arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar. 

Ofta utförs arbetet under tidspress eftersom ett avbrott i produk­tionen kan kosta mycket pengar. Bered­skaps­tjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Det innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel. Automa­tions­tek­niker kan vara anställda av service­fö­retag som sköter servicen av anlägg­ningarna. Då är kontakten med kunder en viktig del av arbetet. En hel del resor ingår i sådana arbeten och körkort är därför önskvärt.

Automa­tions­tek­niker är en samman­fat­tande yrkes­be­nämning. Det förekommer även att man kallas styr- och regler­tek­niker eller styr- och regler­me­ka­niker. Om arbetet utförs i en process­in­dustri kan man även kallas instru­ment­tek­niker. Man kan också vara anställd som under­hålls­tek­niker eller som service­tek­niker inom industrin. 

Björn fick jobb på Keylogic efter utbildningen

Björn Wilhelmsson är konsult inom fastig­hets­au­to­mation på företaget Keylogic och jobbar som projekt­ledare med ansvar för ombygg­na­tioner och nyinstal­la­tioner av fastig­hets­au­to­ma­tions­lös­ningar på Volvo Cars i Torslanda.

Björns arbete är varierande och kan innebära allt från att han står och kopplar i ett apparatskåp till att han sitter i möten med kunder, tekniker och program­merare. Vanligast är att Björn jobbar med konstruktion och program­mering och leder arbetet på plats genom att se till att underent­re­pre­nörer och tekniker har den information och det material de behöver.

- Det mest stimu­le­rande med mitt arbete som automa­tions­tek­niker är omväxlingen, berättar Björn. Både i arbets­upp­gifter och i storlek på projekten. Att jag dessutom har förmånen att arbeta med enormt duktiga medarbetare gör att jag både utmanas och lär mig mycket varje dag. Just att utvecklas är väldigt viktigt för mig.

Björn har läst automa­ti­serad produktion hos oss, en utbildning som han beskriver som kompetent, spännande och utmanande”.

- Utbild­ningen har gett mig kunskaper i program­mering och mycket teoretiskt och praktisk erfarenhet inom el och mekanik, säger Björn.

Främsta skälet till att Björn vill rekom­mendera Göteborgs Tekniska College till andra är att lärarna är oerhört kompetenta och själva har jobbat i branschen, vilket gör att de kan ge exempel på verkliga tillämp­ningar och komma med förslag på hur man löser automa­tions­tek­niska problem på olika fabriker.

Kontakta Magnus Hildström för mer information

Foto av Magnus Hildström