Skip to content

Dina erfaren­heter är värdefulla

Validering handlar om att synliggöra en persons kompetens, oberoende av på vilket sätt man har lärt sig. Har du under en längre tid haft ett arbete som du saknar formell utbildning för kan du få hjälp att få dina kunskaper bedömda och även få formella betyg utfärdade genom validering. Syftet kan till exempel vara att anpassa en pågående utbildning så att man som student inte behöver läsa om ämnen som man redan kan. Det kan också handla om att man vill dokumentera sitt kunnande för att söka nytt jobb.

Processen för validering innebär en struk­tu­rerad bedömning, värdering och dokumen­tation av kunskaper och kompetenser. Bedömning av dina kunskaper görs med hjälp av skriftliga, muntliga och praktiska medel. Resultatet av en validering kan skifta, men ofta innebär det att validanden kan tillgo­do­räkna sig vissa kurser och läsa vissa.

Vi validerar alla

Vi utför på uppdrag av Arbets­marknad och Vuxen­ut­bildning i Göteborgs Stad validering inom samtliga våra utbildningsområden. 

Intres­se­an­mälan

Du anmäler ditt intresse för validering via ArbVux.

Mer information

Mer information om vad validering innebär och hur det kan gå till finner du på www​.valide​ringsinfo​.se