Skip to content

Praktik utomlands är mycket populärt

Inom ramen för Erasmus+ och Atlas praktik har våra delt­a­gare chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom exempelvis Malaysia, Frankrike, Island, Spanien, Aus­tralien, Bel­gien, Lettland, Italien och Österrike. Inter­na­tio­nella utbyten, genom APL och LIA utomlands samt värdskap på hemmaplan, utvecklar de studerande språk­kun­skaper, tekniska färdigheter och inter­kul­turell kompetens. 

Utlands­prak­tiken är mycket populär och vi är glada att så många som en tredjedel av våra gymna­si­e­del­tagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utanför Sveriges gränser. Även studerande på yrkes­högskolan har genomfört LIA hos Volvo Cars Gent.

Som partner­or­ga­ni­sation tar vi dessutom emot lika många utländska elever och lärlingar för praktik hos oss och på Volvobolagen.

Vi är sedan 2016 Erasmus+ VET Charter och dessutom ackre­di­terade i det nya programmet för Erasmus+ 2021 – 2027.