Skip to content

Under tred­je året på vår gymna­sie­skola GTG har delt­a­garna chans att prak­tis­era utomlands

Inom ramen för Erasmus+ och Atlas praktik har våra delt­a­gare på gymna­sie­skolan chans att prak­tis­era utom­lands i län­der såsom exempelvis Malaysia, Frankrike, Island, Spanien, Aus­tralien, Bel­gien, Lettland, Italien och Österrike. Inter­na­tio­nella utbyten, genom APL och LIA utomlands samt värdskap på hemmaplan, utvecklar de studerande språk­kun­skaper, tekniska färdigheter och inter­kul­turell kompetens. 

Utlands­prak­tiken är mycket populär och vi är glada att så många som en tredjedel av våra gymna­si­e­del­tagare i årskurs 3 hittills har haft möjlighet att tillbringa sin APL-period utanför Sveriges gränser. 

Jag är doktorand inom biofysik på Oxfords Universitet och forskar på simulering och modellering av nanostrukturer. Jag är del av ett EU-samarbete med målet att ta fram en plattform för nanorobotar gjorda av DNA och det är lika fantastisk som det låter… Jag är mycket tacksam för utlandspraktiken som förberedde mig på kommande äventyr världen över.

– Joakim Bohlin, APL utomlands år 3 på GTG

Studerande på yrkes­högskolan praktiserar i Europa

Vår yrkes­högskola innehåller skräddar­sydda program i nära samarbete med arbetslivet och kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbets­platser. Inom ramen för lärande i arbete, LIA, och beviljade medel från Erasmus+ har våra studerande möjlighet att praktisera i Europa. 

Under dessa veckor lärde jag mig mycket nytt, utvecklades som person och fick en inblick i en annan kultur.

– Filippa Claesson, studerande

Daniel Zivkovic, Volvo Car Gent

- Mitt personligt viktigaste resultat med utlands­prak­tiken är att jag har fått ännu större vilja att se hur mitt företag ser ut globalt. Helst i alla världens länder där vi finns. Jag har lärt mig en hel del gällande kulturen i nationen som vi befann oss i och som i sin tur påverkar kulturen på företaget. Att få känna på hur det är att arbeta på egen hand i ett främmande land med en annan kultur, sätter en på test. Man får se vad man går för! Att utöva ett språk som man är bekant med fast inte ens eget, i alla möjliga tillfällen och situationer, är nog bästa metoden för att bemästra det.

Sara Andersson, Volvo Car Gent

- Det var så häftigt att få möjligheten och att få åka ner till Gent och se Volvo fabriken där. Jag lärde mig att vara själv­ständig, och att våga utmana sig själv… Kvali­tets­kursen var väldigt användbar då vi jobbade med ett kvali­tets­uppdrag sedan ledarskap- och kommu­ni­ka­tions­kursen var väldigt användbar i praktiken.

Elever från våra partner­skolor praktiserar i Göteborg

Som partner­or­ga­ni­sation tar vi dessutom emot lika många utländska elever och lärlingar för praktik hos oss och på Volvobolagen.

Ackre­di­terade

Vi är sedan 2016 Erasmus+ VET Charter och dessutom ackre­di­terade i det nya programmet för Erasmus+ 2021 – 2027.