Skip to content

Nu tar vi nästa steg mot att bli Göteborgs­re­gi­onens mötesplats för kunskap och kompe­tens­ut­veckling i industrin och inleder samverkan med Indust­riellt Utvecklings Centrum. Nu har ditt företag chans att bli medlem i vårt IUC-nätverk!

Rätt finan­siering för ditt företags utveckling

Aktivi­te­terna finansieras genom offentliga medel från t.ex. Västra Götalands­re­gionen, VINNOVA, Tillväxt­verket, Energi­myn­dig­heten och EU. En av våra viktigaste tjänster är att hjälpa ditt företag att hitta rätt stöd- och finan­sie­rings­möj­lig­heter för att era utveck­lings­behov. Som medlem betalar du också en mindre medlems­avgift baserad på antalet anställda i företaget.

Under 20192020 kommer vi t.ex. kunna erbjuda våra medlemmar att delta i Robotlyftet, ett projekt som finansieras av Tillväxt­verket och som hjälper ditt företag att effek­ti­visera produk­tionen genom ökad automation.

Små och stora medlemmar

Vår verksamhet vänder sig främst till små och medelstora företag i Göteborgs­re­gionen, men välkomnar också stora företag, eftersom vi tror att medlemmar med olika erfaren­heter och förut­sätt­ningar berikar och hjälper varandra att utvecklas.

Ett rikstäc­kande nätverk

Indust­riellt Utvecklings Centrum (IUC) är ett rikstäc­kande nätverk med regionala IUC:er som arbetar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos tillver­kande företag. Vi arbetar också tillsammans med andra lokala aktörer som RISE, Industriell Dynamik, Business Region Göteborg och Västsvenska Handels­kam­maren. Vi har en nära koppling till Göteborgs­re­gi­onens tillverk­nings­in­dustri och har i 20 år bedrivit kompe­tens­ut­veckling i samverkan med industrin.

Medlemmar