Skip to content

HELFART/DAGTID. Idag finns ett stort behov av kompetens för att bygga framtidens digita­li­serade smarta fabriker. Som produk­tions­ut­vecklare arbetar du med att förbättra och utveckla produk­tions­pro­cesser för att skapa en hållbar utveckling för industrin. Satsa på ett framtidsyrke där den ena dagen inte är den andra lik!


Antal YH-poäng

400

Antal platser

32 st

Nästa utbildningsstart

-

Ansök

Ej sökbar

Intresserad av utbildningen?

Vi har i dagsläget ingen planerad start av detta program.

En central och viktig roll inom industrin

Att arbeta som produk­tions­ut­vecklare är varierande och roligt och passar dig som söker en central roll inom industrin. Du kan exempelvis arbeta med ständiga förbätt­ringar och att optimera produk­tions­pro­cesser, att identifiera och eliminera onödiga kostnader, kvali­tets­säkring eller att imple­mentera ny teknik i produktion. Karriär­möj­lig­he­terna är många! Du kan arbeta inom olika branscher, från tillverk­nings­fö­retag till konsult­firmor som speci­a­li­serar sig på processoptimering.

Programmet passar dig som…

 • Är nyfiken på teknik och teknikutveckling
 • Gillar att lösa problem
 • Vill vara med och utveckla tillverkningsindustrin

Utbildningen är verkligen utmanande och kurserna håller hög standard. Skolans lärare är fantastiska och har värdefull yrkeserfarenhet från industrin som uppskattas av alla!

– Frida Algelid, f.d. studerande

Lärande i arbete

Redan under utbild­ningen får du prova på yrket. Under dina tre LIA-perioder samt examens­arbete kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. 

Beroende på intresse och förkun­skaper matchas du via coachande samtal till en praktik­plats som passar just dig. Arbets­upp­gif­terna varierar beroende på företag men kan exempelvis vara:

 • Produk­tions­tek­niska uppdrag såsom 5S, fakta- och datain­samling samt värdeflödesanalyser
 • Kvali­tets­ar­beten såsom mätning, analys och uppföljning
 • Logistik såsom layouter och förpackningsteknik
 • Konstruktion och CAD

Industrin har ett stort kompetens­behov av utbildade produktions­tek­niker och flera tar emot LIA-studenter från oss, däribland Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, SKF, Tyri, Plasman, Logisnext, DHL och Talurit.

Läs mer om LIA

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Automa­ti­se­rings­teknik & robot 15 p.

  I kursen automatiseringsteknik får du bland mycket annat lära dig hur PLC-system är uppbyggda och hur de fungerar och vilken betydelse de har för den industriella produktionen. Du får vidare identifiera säkerhetsproblem och risker i automatiserade anläggningar och ta fram förslag till lösningar på dessa. Du lär dig också hur du beställer och kommunicerar med aktuella yrkesroller inom automatisering.

 • CAD, geometri & ritningsläsning 15 p.

  Kursen syftar till att ge beställarkompetens och kompetens att kunna kommunicera med aktuella yrkesroller inom produktutveckling och beredning. Du får bland annat lära dig om uppbyggnaden om form och lägestoleranser och hur dator används inom design- och produktutveckling. Vidare får du även generera ritningar utifrån 3D-modeller. Kursen ger dig kompetens att beställa och kommunicera med aktuella yrkesroller inom produktutveckling och beredning.

 • Drift­sä­kerhet och TPM 10 p.

  Kursen syftar till att ge förståelse för det kompletta underhållsarbetets betydelse för driftsäkerheten som en viktig faktor för ett företags konkurrenskraft. Du lär dig förstå underhållsteknikens betydelse för samhälle, näringsliv och miljö. Vidare lär du dig bland annat om vikten av driftsäkerhetskrav i början av ett nyanskaffningsprojekt och olika underhållssystem och dess huvuddelar. Vid kursens slut kan du självständigt ta fram förslag på driftsäkerhetsförbättrande åtgärder för produktionsutrustning och värdera konsekvenserna av denna lösning.

 • Effektiv kommu­ni­kation i industriell miljö 10 p.

  Kursen syftar till att förbereda dig på den kommunikation som krävs i utövandet av yrkesrollen samt att ge specialiserad kunskap om kommunikation och ledarskap på arbetsplatsen. Du får lära dig om arbetsplatskonflikter och kommunikationens betydelse vid konflikthantering. Vidare får du lära dig att kommunicera såväl skriftligt som muntligt och dess skillnad och utifrån kontextens krav kunna välja dels kommunikativa verktyg, dels ledarskapsstil.

 • Examens­arbete 25 p.
 • Excel 10 p.

  Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter i att använda kalkylprogrammet Microsoft Excel som krävs för att vara verksam i yrkesrollen, så som produktionsekonomiska, produktionstekniska och produktionslogistiska beräkningar. Du får lära dig vad Excel kan användas till inom industrin och bland annat att självständigt bedöma vilka Excel-verktyg som krävs för att lösa de uppgifter som förekommer både i övriga kurser och ute i arbetslivet. Kursen ger dig många tillfällen att arbeta med praktiska och relevanta övningar i att tillämpa Microsoft Excel.

 • Hållbar produktion & energieffektivisering 10 p.

  Kursen ger en förståelse för hållbar utveckling inom en produktionsprocess där god miljöprestanda och energieffektivisering är av största vikt. Du får bland annat lära dig om samhällets styrmedel inom hållbar energieffektivisering och metoder för energieffektivisering inom industrin samt betydelsen av val av energieffektiv produktionsutrustning vid nyanskaffning. Vidare lär du dig om miljöhot och olika utmaningar inom industrivärlden.

 • Industriell intro­duktion 10 p.
 • Industriell IT 10 p.

  Kursen syftar till att ge inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. Vidare får du lära dig om industrins framtida behov av digitalisering. Du lär dig hur du kan delta i utvecklingen av nya system samt hur du kan optimera befintliga. Du får självständigt ta fram förslag till industriella IT-lösningar och värdera konsekvenserna av denna lösning.

 • Kvali­tets­teknik & Six Sigma 20 p.

  I den här kursen får du lära dig hur man bedriver ett modernt kvalitetsarbete samt metoder och verktyg som behövs för det förebyggande kvalitetsarbetet. Du får också en förståelse för vilka gynnsamma effekter kvalitetssatsningar har på ett produktionssystem/organisations konkurrenskraft och lönsamhet. Kursen ger dig en möjlighet till en certifiering av Six Sigma (Yellow Belt). Vidare får du bland annat lära dig kvalitetsteknikens utveckling och kunna beskriva sambanden mellan kvalitetsbristkostnader, lönsamhet och konkurrenskraft. Du lär dig att självständigt bland många saker att kunna initiera och föreslå kvalitetsförbättringar.

 • Lean Production 20 p.

  Kursen syftar till att ge förståelsen för ett konsekvent sätt att tänka med fokus på total kundtillfredsställelse och att eliminera förluster och slöseri i en organisation eller industriföretag. Du kommer att få arbeta mycket praktiskt med case i att tillämpa leanverktyg och du får också genomföra ett leanspel. Du får vidare lära dig om hur lean production påverkar produktion och lönsamhet. Du får inblick i de fem principerna som styr lean och lär dig om 5S.

 • Lärande i Arbete 1 30 p.
 • Lärande i Arbete 2 30 p.
 • Lärande i Arbete 3 30 p.
 • Organi­sation & ledarskap 15 p.

  Som produktionsutvecklare kommer du att ha en ledarroll där du kommer att driva förändrings- och förbättringsarbete och även arbeta i projekt. I kursen får du genom olika case och övningar reflektera över din framtida ledarroll. Du får hjälp med din egen personliga utveckling som krävs för att axla en ledarroll genom ökad självkännedom och självkänsla. Du får även inblick i utvecklingen av organisationer. Du lär dig hur gruppdynamik och rollfördelning i grupp fungerar samt hur denna påverkar gruppens arbetsresultat. Vidare får du bland annat lära dig om stress och stressreaktioner och hur stress kan motverkas.

 • Produk­tions­e­konomi A 20 p.

  Kursen syftar till att ge förståelse för vad lönsamhet innebär i industritekniska processer. Den behandlar företagsekonomi ur ett produktionsekonomiskt perspektiv, planering och styrning samt praktisk förståelse för lönsamhetens betydelse för verksamheten. Vidare får du bland annat lära dig budgeteringsarbete och en budgets betydelse för företaget. Du lär dig, med hjälp av Excel, att upprätta investeringskalkyler enligt olika modeller. Du får också lära dig att självständigt presentera resultatet av kalkyler både muntligt och skriftligt och kunna diskutera resultatet.

 • Produk­tions­e­konomi B 15 p.

  Kursen syftar till att ge en specialiserad förståelse för vad produktionsekonomisk lönsamhet och sambandet mellan omställningseffektivitet, kapitalbindning och kapitalanvändning innebär i olika industritekniska processer. Du får utföra lönsamesberäkningar inom verksamhetsområdet gällande kapitalbindning och t.ex. analysera och kategorisera fakta utifrån metoder och olika analyser. Du kommer att lära dig att självständigt kunna beräkna, analysera och föreslå förbättringar av kapitalanvändningen inom produktionssystem av olika slag.

 • Produk­tions­teknik & arbetsmiljö 20 p.

  Kursen syftar till att ge dig förståelse för den produktionstekniska rollen från beredning till färdig produkt. Du får bland annat lära dig hur produktionstekniska lösningar påverkar produktionsprocessen och lönsamheten inom ett industriföretag. Vidare får du lära dig vikten av ergonomiskt väl anpassade arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsupplägg. Att analysera olika flödesupplägg i produktionen och hur flaskhalsar påverkar en produktions flöden är ytterligare saker som du får lära dig i denna kurs. Du kommer att kunna lösa produktionstekniska problem på ett självständigt sätt efter avslutad kurs.

 • Produk­tions­teknik & tillverkningsmetodik 25 p.

  Kursen syftar till att ge förståelse vad materialteknik, metoder, beredning och tekniker är inom produktionsprocessen. Du får lära dig hur man väljer metod-/tekniker med avseende på konstruktionslösning och tillverkningsprocess inom montering som tillämpas i en tillverkningsindustri. Vidare lär du dig att lösa problem genom ingenjörsmässigt tänkande.

 • Produk­tions­teknik & tillverkningsstrategi 15 p.

  Kursen syftar till att ge förståelse om hur produktionstekniska data kan användas för att planera och dimensionera en verksamhet för att nå långsiktig lönsamhet. Vidare får du lära dig hur man använder elementartidssystemet SAM för tidsanalyser och bygga tidsunderlag. Du får lära dig att värdera och motivera lämplig tillverkningsstrategi baserat på operations- och flödesanalyser och hur operations- och flödesanalyser kan bidra till tillverkningsstrategin.

 • Produkt­ut­veck­lings­pro­cessen 10 p.

  Kursen syftar till att ge förståelse för produktutvecklingsprocessen och produktutvecklingsmetoder med fokus på kundtillfredsställelse avseende produktens egenskaper och pris. Du kommer att få delta i en produktutvecklingsprocess och kunna bidra med att lyfta produktionsfrågor i ett produktutvecklingsteam. Vidare får du en förståelse för entreprenörsanda samt produktutvecklingsprocessen ur ett hållbart samhällsperspektiv.

 • Projekt­me­todik i industriell miljö 10 p.

  Kursen behandlar ledning och styrning av förändringsprojekt i dess olika faser samt hur arbete i projektform kan bedrivas i industriell miljö. Kursen tillhandahåller kunskap om projektmetodik och projektverktyg och hur man muntligt och skriftligt redovisar ett projekt. Vidare får du lära dig att utforma ett projektdirektiv, upprätta en projektplan samt en projektstruktur och hur gruppdynamiken kan påverkas i en projektgrupp. Du får bland annat strukturera projekt samt kunna definiera arbetsinnehåll, arbetsuppgifter, syfte, mål, delmål samt effektmål.

 • Tillämpad matematik 10 p.

  Kursen erbjuder de kunskaper i matematik och färdigheter i att använda de matematiska verktyg som krävs för fortsatta studier och för att vara verksam i yrkesrollen. Kursen ger tillfälle att öka självständigheten och initiativförmågan vid problemlösning och även ge en inblick i arbetslivets matematiska tillämpningar. Du får lära dig att självständigt bedöma vilka metoder eller matematiska verktyg som krävs för att lösa de uppgifter som förekommer i övriga kurser under utbildningen. Vidare får du bland annat självständigt dra slutsatser av och om beräknade värden är rimliga och om dess giltighet.

 • Tillämpad produk­tions­lo­gistik 15 p.

  Kursen behandlar företags logistiklösningar, innebörden av begreppet logistik och logistikens roll i ett tillverkande företag. Stor vikt läggs vid förståelsen för hur bland annat logistiklösningar bidrar till företags lönsamhet och konkurrenskraft. Du får till exempel öva på att analysera kapitalbindning i ett flöde, ekonomiska konsekvenser av inköp samt dess påverkan på lagerkostnader. Vidare får du använda dig av beställningsmodeller och motivera val av partiformningsmetoder, analysera materialflödesstrukturer samt redogöra för dess logistikkonsekvenser. Du lär dig att självständigt och i samarbete med andra till exempel kunna analysera materialflöden och bedöma resultatet. Du kommer att få arbeta med relevanta case.

Framtida yrkesroller

Industrin söker ständigt nya medarbetare med kännedom om produk­tions­ut­veckling. Just nu finns ett särskilt stort behov av kompetens för att bygga framtidens digita­li­serade smarta fabriker.

 • Produk­tions­ut­vecklare
 • Produk­tions­tek­niker
 • Kvali­tets­tek­niker
 • Lean-koordinator
 • Industriell förbätt­rings­ledare
 • Projekt­ledare i produktion
 • Produk­tions­be­redare

Filippa prakti­serade på Renault Trucks i Lyon

När dagarna var som kortast och regn varvades med snö i Göteborg befann sig Filippa Claesson sig i den franska staden Lyon. Anledningen? Hon tog möjligheten att göra sin tredje LIA-period utomlands, närmare bestämt på Renault Trucks.

Läs hela intervjun

Diana satsade 100% och såg varje tillfälle i skolan och på praktiken som sin framtid

Efter tre år som montör i kaross­fa­briken på Volvo Cars kände Diana Balcacian att hon ville vidare. Hon trivdes med sin arbets­givare och för att skapa möjligheter till vidare­ut­veckling inom företaget sökte hon till vår klassiker Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng. Direkt efter examen fick Diana ett nytt spännande jobb som mättekniker inom Manufacturing Engineering på Volvo Cars.

Läs hela intervjun

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Behörig­hetskrav för Produk­tions­ut­veckling är Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkänt betyg i följande kurs:

 • Matematik 2
 • Produk­tions­kunskap 1

Vi som anordnare kan dock göra undantag. Sök om du är intresserad av utbild­ningen — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi erbjuder en förut­bildning i delar av kurserna Matematik 2 och Produk­tions­kunskap 1 i våra lokaler vid Volvo Torslanda i Göteborg. Du behöver inte ansöka till förut­bild­ningen separat utan erbjudandet kommer att gå ut till de som har grund­läg­gande behörighet men saknar behörighet i kursen efter att antagningen är genomförd i maj. Om det är fler sökande än antalet platser så kommer urval att genomföras baserat på ett särskilt prov. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Ansökan

Vi har i dagsläget ingen planerad start av detta program.

Tillverk­nings­in­du­strin — en spännande värld

Vad innebär ett jobb inom produk­tions­ut­veckling? En mängd olika spännande möjligheter, är det korta svaret. Men för att få ett lite längre och mer utvecklat svar har vi pratat med Alexander Franzén som är en före detta studerande från utbild­ningen. Kanske kan han hjälpa oss ge en tydligare bild av vad programmet Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng kan leda till.

Läs hela intervjun

Bita beskriver skolan som unik, vägledande och top notch

När Bita Ked-Khodayan steg in i klassrummet hos oss hösten 2014 hade hon ambitionen att efter utbild­ningen till produk­tions­ut­vecklare kunna söka jobb som tekniker på Volvo Cars. Hon kände att hon ville vara med och förbättra förut­sätt­ningarna i monte­rin­ge­ringen där hon arbetat som lagledare i ett par år. Och det blev ett nytt jobb efter examen, inom kvalitet som Plant Vechicle Team Leader.

Läs hela intervjun

Vanliga frågor

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Helen Olofsson
Foto av Linn Ramstedt