Skip to content

Genom validering blir dina kunskaper formellt erkända

Validering handlar om att synliggöra din kompetens, oberoende av på vilket sätt du har lärt dig. Har du under en längre tid haft ett arbete som du saknar formell utbildning för kan du få hjälp att få dina kunskaper bedömda och även få formella betyg utfärdade genom validering.

När det gäller yrkes­utbildningar syftar validering oftast på möjligheten att få erfaren­heter och kompetenser som du skaffat dig under ditt yrkesliv bedömda och godkända. Dina yrkes­kun­skaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. När valide­ringen är klar kan du antingen få betyg som intygar att du har kunskap som motsvarar en gymnasie- eller yrkes­hög­sko­le­ut­bildning, eller intyg mot en s.k. bransch­standard. På så vis blir dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbets­mark­naden, tex. Industrivalidering.

Vi validerar inom flera områden

  • Industri­teknisk bas via Industrivalidering
  • Produk­tions­lo­gistik via YH-flex
  • Produk­tions­ut­veckling via YH-flex
  • Under­hålls­tek­niker — el och automation via YH-flex

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Magnus Hildström
Foto av Viktor Gustavsson