Skip to content

Ställ om till hållbar produktion

Hur ställer ert företag om? Ekologisk hållbarhet är idag en förut­sättning för ekonomisk hållbarhet och konkur­rens­kraft. Den sociala hållbar­heten för medarbetare och samhället får vi då på köpet. Omställ­nings­lyftets uppgift är att stödja företag i att ställa om för att kunna möta klimatmålen och hållbarhetskraven.

Vår roll

Vi på Göteborgs Tekniska College hjälper er att utforska möjlig­heterna till energi­ef­fek­ti­vi­sering, omställning till cirkulära produkter eller tjäns­te­fi­ering. Genom analyser och förut­sätt­nings­studier hjälper Omställ­nings­lyftets coacher ert företag att avgöra vilka åtgärder som ger bäst effekt i er verksamhet. Vi finns med er genom hela omställ­nings­pro­cessen och stöttar med ny kunskap och individuell rådgivning och formar ert Omställ­ningslyft efter era behov och förutsättningar.

Många vägar mot målet

Omställ­nings­lyftet utgår från ert företags unika behov och förut­sätt­ningar att ställa om till hållbar produktion. Därför är inget Omställ­ningslyft likt det andra. En möjlig omställ­nings­process kan vara: 

  1. Omställ­nings­in­ter­vjuer. En första intervju med deltagande företag för att identifiera behov
  2. Företags­a­na­lyser. Fördjupad bild av företagets omställ­­nings- och utveck­lings­behov samt prioriteringar.
  3. Förut­sätt­nings­studie och expert­be­dömning. En expert från tex. Energi­kon­toret, RISE eller Miljö­in­sti­tutet IVL kopplas in för att ge rekom­men­da­tioner och bedöma förut­sätt­ningar att nå önskat mål.
  4. Genom­fö­ran­deplan och coachning. En industri­coach är rådgivande part för att företaget ska kunna ta nästa steg. 

Resultatet av ett Omställ­ningslyft kan bli allt från en mer energi­ef­fektiv produktion till en konkur­rens­kraftig cirkulär produkt eller ett nytt hållbart tjänsteerbjudande. 

Samtliga aktivtiter är kostnadsfria för dig och ditt företag. 

Starka aktörer som samverkar för er omställning

Hållbar produktion är komplex och kräver expertis inom många olika fält. Därför är vi många starka aktörer inom det indust­riella innova­tions­sy­stemet som samverkar inom Omställ­nings­lyftet, tex.

  • IUC Sverige. Göteborgs Tekniska College är en del av IUC-samverkan med hela 21 Indust­riella Utvecklings Centra över hela landet. Vi coachar dig och ditt företag genom hela omställningsprocessen.
  • Energi­kon­toren Sverige består av Sveriges 16 regionala energi­kontor. De bidrar med expertis inom energi­ef­fek­ti­vi­sering i byggnader och industri, energi­ef­fektiv renovering och byggnation​samt förnybar energi. Dessutom erbjuder Energi­kon­toren nätverk­sträffar med tematiska fördjup­ningar och erfaren­hets­utbyte mellan olika företag.
  • Svenska Miljö­in­sti­tutet IVL. Bedriver forskning inom miljö- och hållbar­hets­frågor och bidar med expertrådgivning
  • RISE Research Institutes of Sweden är projekt­ägare till Omställ­nings­lyftet och bidrar med exper­tråd­givning inom olika områden. 

Dessutom deltar SISP — Sveriges inkubatorer och science parks och SuPr — nationell nod för hållbar produktion.

Finansiärer

Projektet är delfi­nan­sierat av Tillväxt­verket och Europeiska Regionala Utveck­lings­fonden (ERUF).

Anmäl ditt företags intresse här