Skip to content

Du utbildas i skarpt läge

Under handledning får du vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbets­livs­er­fa­renhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Under LIA:n får du som studerande omsätta teoretiska kunskaper i praktiken, vilket gör att du får arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter inom branschen redan under studietiden. LIA ingår i alla våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar och omfattar ungefär en tredjedel av utbildningen.

Infor­ma­tions­häften att ladda ned

Nedan finner du infor­ma­tions­häfte för just din utbildning och klass. För att läsa dokumentet behöver du har Adobe Reader installerat på din dator, vilket du lätt kan ladda ned här.

Produk­tions­ut­veckling

Under­hålls­tek­niker — el och automation

Tips till dig som söker LIA-plats!

Hur ska man tänka när man söker LIA? Vad vill man få med sig för erfaren­heter? Vi ställde några frågor till Pavo Lozancic som studerat produk­tions­teknik hos oss om hur han tänkte kring just LIA:n.

Innan Pavo påbörjande sin utbildning, och under utbild­ningens gång, arbetade han som maski­no­pe­ratör på Pågen AB. När det var dags att göra LIA ville han dock se en annan industri och sökte därför plats på Volvo Car Corporation i Floby. 

- Jag har en vän som jobbar som produk­tions­tek­niker på Volvo Car Corporation i Floby och han är väldigt nöjd med sin arbets­givare. Han hade då jobbat där i två år och hade utvecklats enormt under sin tid, vilket gjorde mig intresserad av företaget och yrkesrollen. Det var min vän som hjälpte mig att få en LIA-plats där.

Under LIA:n ville Pavo se och testa en produk­tions­tek­nikers olika arbets­upp­gifter och hur arbets­struk­turen fungerade på företaget. Och det är erfaren­heter som han verkligen känner att han fick med sig.

- LIA:n har gett mig insikt i vad arbetet som produk­tions­tek­niker innebär och jag har fått erfaren­heter och kunskaper i det praktiska arbetet. Dessutom gav LIA:n mig nya kontakter som hade kunnat leda till en anställning på företaget om jag hade velat. 

Pavos tips till andra som söker en LIA-plats är att våga fråga det företag man kan skulle vilja jobba på i framtiden. Får man väl in en fot på ett företag och visar ett stort intresse för arbets­upp­gif­terna kan det leda till något mer!

Vanliga frågor och svar

Vi får ofta frågor kring LIA:n och nedan har vi försökt att besvara de frågor som ofta återkommer. Är det något annat du undrar över är det bara att kontakta oss!

Får jag hjälp med att hitta min LIA-plats?

Oavsett vilken utbildning du går rekom­men­derar vi att du själv är aktiv i att söka en LIA-plats. Du vet bäst själv vilka dina långsiktiga mål är och vilken typ av arbetsplats som passar dig — därför blir du mer nöjd om du själv får vara med och påverka var du ska göra din LIA! Ytterligare en fördel med att själv söka sin LIA-plats är han man förbereder sig för livet efter examen och på jobbsökande och anställ­nings­in­ter­vjuer som man då kommer att gå igenom. Men vi lämnar dig inte ensam; du får ta del av vårt nätverk av företag och vi stödjer och coachar dig hela vägen mot din LIA-plats.

Vilka aktiviteter erbjuder skolan inför LIA:n?

Vi brukar erbjuda flera aktiviteter som en förbe­re­delse för din LIA:

 • Intro­duktion till Arbets­livs­in­teg­ra­tions­gruppen som ansvarar för LIA-platser.
 • CV-skrivning och personligt brev
 • Coachande samtal
 • Möte med studerande i åk 2 som kan dela med sig av sina erfaren­heter av att skaffa LIA-plats 
 • Lyssna på åk 2 när de presenterar sina examensarbeten
 • Information från fackförbund med fokus på vad man bör tänka på när man söker jobb 
 • Information från beman­nings­fö­retag om möjlighet till framtida anställning

När ska jag kontakta min handledare?

Som studerande har du själv huvudansvar för LIA-perioden och för att den ska bli bra. Du ansvarar för att söka upp handledaren och etablera en kontakt och tillsammans skriver ni en handlingsplan över LIA-perioden. Detta bör göras i god tid innan din första dag på LIA:n.

Vad är en handlingsplan?

Handlings­planen för LIA-perioden ska vara ett enkelt dokument som handledaren och du tillsammans upprättar utifrån de mål som finns angivna för LIA-perioden. Målen för just din utbildning finns beskrivna i infor­ma­tions­häftet.

Med målen i fokus skrivs en generell plan där anpassning görs till dina behov och intressen och arbets­platsens möjligheter. Handlings­planen ska sedan styra LIA:n och vara underlag för senare utvärdering. Handlings­planen kan liknas vid en enkel arbets­be­skrivning där fokus ligger på att uppnå LIA-periodens mål.

Det är viktigt att inte se handlings­planen som ett statiskt dokument som inte får ändras underprak­tikens gång. Flera faktorer kan bidra till att handlings­planen behöver ändras eller uppdateras. Syftet med handlings­planen är att hålla kursen” genom hela LIA-perioden och att konti­nu­erligt återkomma till målen för respektive LIA-period.

Handlings­planen ska skickas till ansvarige för just din utbildning!

Vad ska anges i handlingsplanen?

Här följer några frågor som kan vara till hjälp vid utform­ningen av handlingsplanen:

 • Vad är LIA-periodens mål?
 • Vad är prakti­kantens personliga mål med LIA-perioden?‘
 • Vilka aktiviteter och arbets­upp­gifter bör praktik­pe­rioden innehålla för att nå angivna kompe­tensmål för LIA-perioden?
 • Hur ska vi tillsammans arbeta för att bäst uppnå praktik­pe­ri­odens, prakti­kantens och handle­darens mål?

Vad har jag för försäkring under min LIA-period?

Det finns flera olika försäk­ringar för YH-studerande; personska­de­för­säkring, ansvars­för­säkring och Student UT-försäkring. Försäk­ringen gäller dygnet runt. Personska­deskyddet motsvarar skyddet i den generella Yh-student­för­säk­ringen i Sverige. Försäk­ringen tecknas och betalas av Myndigheten för Yrkes­högskolan genom Kammar­kol­legium och du kan läsa mer om den här.

Ansvars­för­säk­ringen gäller under utbild­nings­mo­mentet lärande i arbete, LIA, i Sverige. Försäk­ringen omfattar skada som en YH-studerande tillfogar en icke-statlig arbets­givare eller företagare där utbild­ningen bedrivs. Den omfattar även skadestånd som arbets­gi­varen eller företagaren får betala enligt skade­stånds­lagen om en YH-studerande vållar en skada.

Student UT-försäk­ringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäk­ringen innehåller personska­deskydd och reseför­säk­rings­skydd. Student-UT är en samlings­för­säkring som tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan.